Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Return to Vilna Home Page
Vilna Music
Click on Photos to Enlarge

#vilna_mus-1:

#vilna_mus-2:

Mandolins orchestra of 3 Jewish schools in Vilna.

#vilna_mus-3:

A wind instrument ensemble of the Dr. Josef Epsztajn Hebrew Gymnasiya in Vilnius (Vilna), a school of the Tarbut network;teachers; Volf Durmashkin, Berman, Goldberg,others; Himelfarb, Wajskind J. Wajskind M. Zakheim, Traszynski, Judilowicz, Polytecki, Frid, Regensburg Josef, Szuster Josef, Szmuszkowicz

#vilna_mus-4:

The Hebrew Choir of the Vilnius (Vilna) ghetto condactor; Volf Durmushkin

#vilna_mus-5:

Volf Durmashkin

#vilna_mus-6:

Yaakov Gershtein with the choir.

#vilna_mus-7: 

Vilna

#vilna_mus-8:

#vilna_mus-9:

#vilna_mus-10: