Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Return to Vilna Home Page
Holocaust Survivers Lists
ABELES, Ousici Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ABRAMOVIC, Dina Found in Lithuania Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ABRAMOVICH, Abt Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ABRAMOVICH, Apt Rivka Found in Russia Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ABRAMOVICH, Dina FoundHolocaust Survivers Lists;
ABELES, Ousici Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ABRAMOVIC, Dina Found in Lithuania Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ABRAMOVICH, Abt Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ABRAMOVICH, Apt Rivka Found in Russia Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ABRAMOVICH, Dina Found in Russia Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ABRAMOVICH, Dina Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ABRAMOVICH, Rivka Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ABRAMOVICZ, Meier Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ADELSON, Simon Found in Lithuania Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
AKSELROD, Bliuma Found in Lithuania Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

AKSELROD, Shmuel Found in Lithuania Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

ALKENITZKAYA, Anna Found in Russia Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ALKONITZKAYA, Anna Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ALPERVICH, Dina Found in Russia Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ALPERVICH, Dina Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

ANALIK, Liba Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ANALIK, Liba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ANIKST, Motel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ANILOVICH / BERNSTEIN, Nechama Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ANILOVICH / BERNSTEIN, Nechama Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ARANOWITZ, Chajim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ARONOVICH, Keilya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ARONOVICH, Keilya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ARONOVITZ, Hirsch Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ARONOWICZ, Hirsh Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ARONSOHN, Mauscha Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BADANOWSCA, Tauba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BADANOWSKY, Leib Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BADOWSKY, Leibe Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946 BAR, Sore Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945 BARANOWICZE, - Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BARISNIK, Mozes Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BARISZNIK, Moses Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BARIT, Sholem Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BARIT, Sholem Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BARON, Hirshl Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BARON, Hirshl Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BARON, Shleime Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BARON, Shloime Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BARUCHSON, Sophia Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BARYSNIK, Mozes Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BEGAK, Slioma Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BELAVOCKI, Alter Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BERENT, Chaim Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BERENT, Chaim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BERKMANAS, Efraim Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BERKMANN, Roja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BERKOVITZ, Leiba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

BERLIAND, Shmuel Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BERLIANT, Schmiel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BERLITZ, Gabe Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BERNSTEIN, Pesia Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BERZAK, Deborah Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BILAKHER, Benjamin Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BIRGER, Roza Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BIROWSKA / KOWAVSKA, Ida Found in Sweden Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

BLAZER, Abaram Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BLAZER, Abram Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BLIAKHER, Benjamin Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BLIAKHER, Yakov Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945 BLUENTHAL, Dora Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BLUMENTAL, Zena Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BLUMENTHAL, Epstein Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BLUMENTHAL, Peregal Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BLUMENTHAL / PEREGAL, Dora Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BLUMOVITZ, Adolf Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BLUMOVITZ, Jevgenia Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BOBROVSKAYA, Genya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BOBROVSKAYA, Genya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BOMCHIL, Maria Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BORNSTEIN, Max Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BOROVIK, Lena Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BOROVIK, Lena Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

BOSAK, Chaim Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BOSAK, Chaim Menachem Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BOSAK, Menachem Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BOTVINCKI, Jenja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BOTVINNIK, Jenya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BRAFMANN, Herc Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BRAFMANN, Herz Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946 Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BRAND, Akiva Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BRANDE, Sonia Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BRAS, Lipman Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BREGMANN, Maks Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BRENAIZEN, Chatskel Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BRENAIZEN, Chatzkel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BREWDA, Leah Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BREWDA, Zlata Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BURGIN, Echiel Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BURGIN, Eichiel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BURSTEIN, Berta Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BURSTEIN, Helena Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
CESLANSKA, Marja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
CESS, Aron Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
CESS, Salamon Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
CHAJET, Jankel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

CHASKIELEWICZ, Ben Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

CHODOSAS, Boris Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
CHODOSAS, Tauba Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
CIMERMAN, Teresa Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
CYPIN, Chone Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DANILOVSKAYA, Rudner Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
DANILOVSKAYA, Sonya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945

DANILOVSKAYA / RUDNER, Sonya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DAWIDOWICZ, Josel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DIMINSTEIN, Faiga Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
DIMINSTEIN, Faiga Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DINDES, Nosn Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
DINDES, Nosn Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DISTEL, Mata Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DOLINSKAYA, Bluma Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DOLINSKAYA, Erasner Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

DOMAASHEVITSKY, Moishe Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
DOMSASHEVITZKY, Moishe Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DONUSHEVSKAYA, Paulina Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DOVELTOV, Doba Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
DOVELTOV, Doba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DRUTZ, Nosn Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
DRUTZ, Nosn Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DURMASCHKIN, Fanny Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DURMASCHKIN, Henny Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DURST, Icek Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DUSCHATA, Hirsch Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DZIMITROWSKI, Cilia Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
EBIN, Amalia Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EBIN, Boris Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ECKHAUZ, Suzanne Found in France (child) Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

EIFE, Echezkal Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EIFE, Echezkal Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
EINSTEIN, Chaja Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
EISENFELD, Chaya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EISENFELD, Chaya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

EPSTEIN, Riva Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EPSTEIN, Riva Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ESTEROVITC, Sholom Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FAIERBROWSKI, Jakov Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ENGAR, David Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ENGAR, Dovid Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ENGELSTERN, Keizer Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ENGELSTERN, Leizer Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EPSTEIN, Alik Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EPSTEIN, Alik Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
EPSTEIN, Beba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
EPSTEIN, Betya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EPSTEIN, Betya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946


FEIN, Binomin Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FEIN, Fraide Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FEIN, Fraide Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEIN, Lilya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FEIN, Lilya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEIN, Linomin Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEINBERG, Chana Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEINBERG, Herschel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEINGENBERG, Meishe Doctor. Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEINGENBERG, Meite Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FEINGENBERG, Meite Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEINGENBERG, Moise Dr Doctor. Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FEINGENBERG, Slava Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FEINGENBERG, Slava Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FELDHEIM, Rochel Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FELDHEIM, Rochel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FELDMAN, Fanya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FELDMAN, Panya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FIALKA, Seine Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945

FOGELSON, Moses Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FRUCHT, Denise (Child) Found in France Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FRUCHT, Michel (Child) Found in France Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FRUCHT, Mireille (Child) Found in France Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FUKS, Mary Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FUKS, Mary Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
LEWENBERG, Henny Found in Sweden Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
LEWIN, Chaya Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
LEWIN, Shlomo Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
LEWINSON, Zenia Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
LIDOVSKY, Chonon Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

LIPENGAL, Michael Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
LURJE, Leib Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MAKOWSKI, Berl Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MANEVITZ, Ber Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MARMUT, Basia Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
MARSZAK, Chuna Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MEILUP, Misza Found i LIEBSCHITZ, Jechiel Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
LIPNOTSKE, Shmuel Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
LIPNOTSKE, Yehuda Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
LURIA, David Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
LURIA, Gershon Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
LURIA, Gershon Iser Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
MERJANO, Johachim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
METZIK, Nachman Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MEWIAZIN, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
MICELMACHER, B T Doctor. Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MICHELSON, Chaim Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
MICHLS, Yehuda Leib. A. Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
MILCHIKER, Abaram Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MILCHIKER, Civja Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MILIKOWSKI, Gedale Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MINDEL, Mordechai Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
MINE, Benjamin Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MINSKER, Zvi Mordechai Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
MISEJEVSKI, Naftoli Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MIZERETZ, Peisach Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MOHLIVER, Gershon Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
MORGENSHTERIN, Shneour Zalman A. Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
MORGENSHTERN, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
MORGENSHTERN, Menachem Mendel Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
MORGINSTERN, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
MOSTOVICH, Ischok Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MULLER, Gita Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MULLER, Isaac Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MULLER, Toiba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

NICZURSKI, Izrael Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

OGUS, Lsja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
OZUR / BLINDER, Tania Found in Sweden Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PATASZNIK, Max Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PATASZNIK, Yosel Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PEREVOZKIENE, Rasel Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
PERKIN, Mirjam Found in Sweden Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PINSKER, Chaim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PLASTA / GORDON, Musche Found in Sweden Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PORTENEJ, Pejsach Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PRSZEDMEISKA, Sophie Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
PRUZAN, M Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
PUPKO, S Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PURTO, Gisia Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RABINOWICH, Frieda Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RABINOWICH, Gavrid Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RABINOWICH / BANCHEWSKAYA, Gita Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RABINOWICZ, Leiba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RADZEYLA, Jocha Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ROZIN, S Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
RUDNIK, Tamara Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RUTMANN, Dowid Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RYWKIND, Abram Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RYWKIND, Abram Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RYWKIND, Smerl Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RYWKIND, Szmerel Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SACH, J Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SALIT, Chano Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
SALIT, Dora Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SALZ, Bertha Found in France Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SAPIRO, Efnaim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SARAKHAM, Peisach Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SAT, Lejb Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SCHARZ, Basa Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SCHMUNDES, Lea Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SCHWARZ, Baba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SCHWARZ, Chaja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SCHWARZ, Sonja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHAFER / SHMUKLER, Ester Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHAFIR, Ester Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SEGAL, Anna Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SHAPIRO, Mulya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SHEINKER, Sora Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SHELKHTER, Chvalya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHEMYAVICH, Moisha Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHER, Ana Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHER, Ira Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHERES, Teve Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHIMMEL, Chaim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHKLOVSKY, Miron Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHKLOWSKAYA / GREENSTEIN, Roza Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHLIAMPER, Golda Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SHNEIDER, Grisha Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHOVENDANZ, Abram Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHUFYAN, Felya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHUFYAN, Levin Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SIMANOWICH, Sora Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SIMANOWICH, Torf Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SLAPEK, Ber Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SLCHACHMUNDES, Samuel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SLUZBERG, Zec Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
STEIN, Chaim Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
STEIN, Chaim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
STEIN, Jakow Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
STERZ, Lea Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
STERZ, Mery Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946


STRAZ, Fischel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
STRAZ, Lieba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
STREZ, Scheina Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SUKSTELISKIS, Elijas Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SVIRSKAYA, Mina Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SVIRSKY, Elya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SZAJEWICZ, Abram Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SZYSKIND, Berel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

TOBRIS, Aron Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946 TUREZ, Samuel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
VOLACKI, David Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
VOLOCKI, Ber Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
WARSCHBOWSKY, Leiser Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
WEBRALINSKI, Samuel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

WIKER, Lejba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
WILKER, Liebe Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZEIDEL, Motel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

ZELITZKAYA, Adelita Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZELKIND, Tamara Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZELMANOVICH, Faivl Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZEREMBA, Yakov Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
TSUKERZIS, Natan Nate Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
TUGENDHOLD, I Herr in Warsaw Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
TUGENDHOLD, W Herr Cenzor Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID # VALDINBERG, Yisrael Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
VALDINBERG, Yisrael Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
VALIDUAN, Yosef Eliahu Yitzhak Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
VASERMAN, Mishil Meir Binyamin Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
VEINSTEIN, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
VILDSTEIN, Aharon Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
VILNA, Moshe Eliyahu Rabbi of Vilna Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Jewish Communities (Schoenberg)
VIRSHOVSKY, Gershon Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
VOLK, Sender Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875

WALDENBERG, Yisroel Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
WEINSHTEINEN, Yisroel Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835 WILENTZIG, Gershon Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835 WOLKEWISK, Eliahu from Merkine (Mertz) Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
WOLKOWISK, Shmuel Zvi Hirsh Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
WYSZMONSKA, Roza Found in Sweden Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
YABROV, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
YABROV, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
YAFE, Abaram Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
YAFE, Ana Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
YAGICHES, Yakov Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
YATZOWSKI, Jehoshe Vilnius Vilnius Vilnius Isur ve-Heter ha-Arokh (Prenumeranten List) 1891
YAVROV, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
YUNDELSON, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
ZABLOTZKAYA, Eva Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 194 ZAREMBAK, Yakov Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

ZIRIS, Leah Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZIRIS, Michle Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZISKOVICH, Elya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZRETZKAYA, Chana Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZUCKERMAN, Abram Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZUCKERMAN / WERSATZKAYA, Shifra Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

ZUKERMAN, Izchok Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZUKERMAN, Motel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZUKERMAN, Zak Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZYIBER, Zelig Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946


------------------------

in Russia Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ABRAMOVICH, Dina Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ABRAMOVICH, Rivka Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ABRAMOVICZ, Meier Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ADELSON, Simon Found in Lithuania Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
AKSELROD, Bliuma Found in Lithuania Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

AKSELROD, Shmuel Found in Lithuania Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

ALKENITZKAYA, Anna Found in Russia Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ALKONITZKAYA, Anna Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ALPERVICH, Dina Found in Russia Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ALPERVICH, Dina Found in Germany Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

ANALIK, Liba Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ANALIK, Liba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ANIKST, Motel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ANILOVICH / BERNSTEIN, Nechama Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ANILOVICH / BERNSTEIN, Nechama Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ARANOWITZ, Chajim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ARONOVICH, Keilya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ARONOVICH, Keilya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ARONOVITZ, Hirsch Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ARONOWICZ, Hirsh Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ARONSOHN, Mauscha Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BADANOWSCA, Tauba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BADANOWSKY, Leib Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BADOWSKY, Leibe Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946 BAR, Sore Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945 BARANOWICZE, - Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BARISNIK, Mozes Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BARISZNIK, Moses Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BARIT, Sholem Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BARIT, Sholem Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BARON, Hirshl Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BARON, Hirshl Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BARON, Shleime Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BARON, Shloime Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BARUCHSON, Sophia Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BARYSNIK, Mozes Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BEGAK, Slioma Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BELAVOCKI, Alter Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BERENT, Chaim Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BERENT, Chaim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BERKMANAS, Efraim Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BERKMANN, Roja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BERKOVITZ, Leiba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

BERLIAND, Shmuel Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BERLIANT, Schmiel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BERLITZ, Gabe Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BERNSTEIN, Pesia Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BERZAK, Deborah Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BILAKHER, Benjamin Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BIRGER, Roza Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BIROWSKA / KOWAVSKA, Ida Found in Sweden Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

BLAZER, Abaram Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BLAZER, Abram Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BLIAKHER, Benjamin Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BLIAKHER, Yakov Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945 BLUENTHAL, Dora Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BLUMENTAL, Zena Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BLUMENTHAL, Epstein Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BLUMENTHAL, Peregal Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BLUMENTHAL / PEREGAL, Dora Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BLUMOVITZ, Adolf Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BLUMOVITZ, Jevgenia Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BOBROVSKAYA, Genya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BOBROVSKAYA, Genya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BOMCHIL, Maria Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BORNSTEIN, Max Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BOROVIK, Lena Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BOROVIK, Lena Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

BOSAK, Chaim Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BOSAK, Chaim Menachem Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BOSAK, Menachem Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BOTVINCKI, Jenja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BOTVINNIK, Jenya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BRAFMANN, Herc Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BRAFMANN, Herz Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946 Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BRAND, Akiva Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BRANDE, Sonia Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BRAS, Lipman Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BREGMANN, Maks Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BRENAIZEN, Chatskel Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BRENAIZEN, Chatzkel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BREWDA, Leah Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BREWDA, Zlata Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BURGIN, Echiel Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BURGIN, Eichiel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
BURSTEIN, Berta Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
BURSTEIN, Helena Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
CESLANSKA, Marja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
CESS, Aron Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
CESS, Salamon Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
CHAJET, Jankel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

CHASKIELEWICZ, Ben Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

CHODOSAS, Boris Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
CHODOSAS, Tauba Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
CIMERMAN, Teresa Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
CYPIN, Chone Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DANILOVSKAYA, Rudner Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
DANILOVSKAYA, Sonya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945

DANILOVSKAYA / RUDNER, Sonya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DAWIDOWICZ, Josel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DIMINSTEIN, Faiga Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
DIMINSTEIN, Faiga Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DINDES, Nosn Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
DINDES, Nosn Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DISTEL, Mata Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DOLINSKAYA, Bluma Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DOLINSKAYA, Erasner Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

DOMAASHEVITSKY, Moishe Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
DOMSASHEVITZKY, Moishe Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DONUSHEVSKAYA, Paulina Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DOVELTOV, Doba Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
DOVELTOV, Doba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DRUTZ, Nosn Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
DRUTZ, Nosn Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DURMASCHKIN, Fanny Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DURMASCHKIN, Henny Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DURST, Icek Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DUSCHATA, Hirsch Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
DZIMITROWSKI, Cilia Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
EBIN, Amalia Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EBIN, Boris Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ECKHAUZ, Suzanne Found in France (child) Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

EIFE, Echezkal Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EIFE, Echezkal Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
EINSTEIN, Chaja Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
EISENFELD, Chaya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EISENFELD, Chaya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

EPSTEIN, Riva Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EPSTEIN, Riva Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ESTEROVITC, Sholom Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FAIERBROWSKI, Jakov Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ENGAR, David Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ENGAR, Dovid Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
ENGELSTERN, Keizer Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ENGELSTERN, Leizer Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EPSTEIN, Alik Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EPSTEIN, Alik Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
EPSTEIN, Beba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
EPSTEIN, Betya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
EPSTEIN, Betya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946


FEIN, Binomin Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FEIN, Fraide Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FEIN, Fraide Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEIN, Lilya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FEIN, Lilya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEIN, Linomin Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEINBERG, Chana Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEINBERG, Herschel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEINGENBERG, Meishe Doctor. Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEINGENBERG, Meite Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FEINGENBERG, Meite Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FEINGENBERG, Moise Dr Doctor. Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FEINGENBERG, Slava Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FEINGENBERG, Slava Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FELDHEIM, Rochel Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FELDHEIM, Rochel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FELDMAN, Fanya Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FELDMAN, Panya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FIALKA, Seine Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945

FOGELSON, Moses Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FRUCHT, Denise (Child) Found in France Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FRUCHT, Michel (Child) Found in France Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FRUCHT, Mireille (Child) Found in France Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
FUKS, Mary Found in Russia Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
FUKS, Mary Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
LEWENBERG, Henny Found in Sweden Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
LEWIN, Chaya Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
LEWIN, Shlomo Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
LEWINSON, Zenia Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
LIDOVSKY, Chonon Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

LIPENGAL, Michael Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
LURJE, Leib Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MAKOWSKI, Berl Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MANEVITZ, Ber Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MARMUT, Basia Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
MARSZAK, Chuna Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MEILUP, Misza Found i LIEBSCHITZ, Jechiel Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
LIPNOTSKE, Shmuel Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
LIPNOTSKE, Yehuda Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
LURIA, David Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
LURIA, Gershon Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
LURIA, Gershon Iser Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
MERJANO, Johachim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
METZIK, Nachman Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MEWIAZIN, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
MICELMACHER, B T Doctor. Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MICHELSON, Chaim Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
MICHLS, Yehuda Leib. A. Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
MILCHIKER, Abaram Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MILCHIKER, Civja Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MILIKOWSKI, Gedale Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MINDEL, Mordechai Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
MINE, Benjamin Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MINSKER, Zvi Mordechai Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
MISEJEVSKI, Naftoli Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MIZERETZ, Peisach Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MOHLIVER, Gershon Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
MORGENSHTERIN, Shneour Zalman A. Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
MORGENSHTERN, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
MORGENSHTERN, Menachem Mendel Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
MORGINSTERN, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
MOSTOVICH, Ischok Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MULLER, Gita Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MULLER, Isaac Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MULLER, Toiba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

NICZURSKI, Izrael Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

OGUS, Lsja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
OZUR / BLINDER, Tania Found in Sweden Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PATASZNIK, Max Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PATASZNIK, Yosel Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PEREVOZKIENE, Rasel Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
PERKIN, Mirjam Found in Sweden Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PINSKER, Chaim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PLASTA / GORDON, Musche Found in Sweden Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PORTENEJ, Pejsach Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PRSZEDMEISKA, Sophie Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
PRUZAN, M Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
PUPKO, S Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
PURTO, Gisia Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RABINOWICH, Frieda Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RABINOWICH, Gavrid Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RABINOWICH / BANCHEWSKAYA, Gita Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RABINOWICZ, Leiba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RADZEYLA, Jocha Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ROZIN, S Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
RUDNIK, Tamara Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RUTMANN, Dowid Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RYWKIND, Abram Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RYWKIND, Abram Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RYWKIND, Smerl Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RYWKIND, Szmerel Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SACH, J Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SALIT, Chano Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
SALIT, Dora Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SALZ, Bertha Found in France Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SAPIRO, Efnaim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SARAKHAM, Peisach Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SAT, Lejb Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SCHARZ, Basa Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SCHMUNDES, Lea Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SCHWARZ, Baba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SCHWARZ, Chaja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SCHWARZ, Sonja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHAFER / SHMUKLER, Ester Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHAFIR, Ester Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SEGAL, Anna Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SHAPIRO, Mulya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SHEINKER, Sora Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SHELKHTER, Chvalya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHEMYAVICH, Moisha Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHER, Ana Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHER, Ira Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHERES, Teve Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHIMMEL, Chaim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHKLOVSKY, Miron Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHKLOWSKAYA / GREENSTEIN, Roza Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHLIAMPER, Golda Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SHNEIDER, Grisha Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHOVENDANZ, Abram Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHUFYAN, Felya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SHUFYAN, Levin Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SIMANOWICH, Sora Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SIMANOWICH, Torf Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SLAPEK, Ber Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SLCHACHMUNDES, Samuel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

SLUZBERG, Zec Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
STEIN, Chaim Found in Lithuania Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1945
STEIN, Chaim Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
STEIN, Jakow Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
STERZ, Lea Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
STERZ, Mery Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946


STRAZ, Fischel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
STRAZ, Lieba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
STREZ, Scheina Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SUKSTELISKIS, Elijas Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SVIRSKAYA, Mina Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SVIRSKY, Elya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SZAJEWICZ, Abram Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SZYSKIND, Berel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

TOBRIS, Aron Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946 TUREZ, Samuel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
VOLACKI, David Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
VOLOCKI, Ber Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
WARSCHBOWSKY, Leiser Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
WEBRALINSKI, Samuel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

WIKER, Lejba Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
WILKER, Liebe Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZEIDEL, Motel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

ZELITZKAYA, Adelita Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZELKIND, Tamara Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZELMANOVICH, Faivl Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZEREMBA, Yakov Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
TSUKERZIS, Natan Nate Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
TUGENDHOLD, I Herr in Warsaw Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
TUGENDHOLD, W Herr Cenzor Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID # VALDINBERG, Yisrael Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
VALDINBERG, Yisrael Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
VALIDUAN, Yosef Eliahu Yitzhak Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
VASERMAN, Mishil Meir Binyamin Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
VEINSTEIN, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
VILDSTEIN, Aharon Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
VILNA, Moshe Eliyahu Rabbi of Vilna Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Jewish Communities (Schoenberg)
VIRSHOVSKY, Gershon Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
VOLK, Sender Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875

WALDENBERG, Yisroel Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
WEINSHTEINEN, Yisroel Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835 WILENTZIG, Gershon Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835 WOLKEWISK, Eliahu from Merkine (Mertz) Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
WOLKOWISK, Shmuel Zvi Hirsh Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
WYSZMONSKA, Roza Found in Sweden Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
YABROV, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
YABROV, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
YAFE, Abaram Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
YAFE, Ana Found in Italy Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
YAGICHES, Yakov Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
YATZOWSKI, Jehoshe Vilnius Vilnius Vilnius Isur ve-Heter ha-Arokh (Prenumeranten List) 1891
YAVROV, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
YUNDELSON, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
ZABLOTZKAYA, Eva Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 194 ZAREMBAK, Yakov Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

ZIRIS, Leah Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZIRIS, Michle Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZISKOVICH, Elya Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZRETZKAYA, Chana Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZUCKERMAN, Abram Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZUCKERMAN / WERSATZKAYA, Shifra Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946

ZUKERMAN, Izchok Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZUKERMAN, Motel Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZUKERMAN, Zak Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZYIBER, Zelig Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946


------------------------