Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Return to Vilna Home Page
Vilna Children
Click on Photos to Enlarge

#vilna_child-1:

A ballet dancer

#vilna_child-2:

Students in the Sonia Gurevich Gymnasiya in Vilnius (Vilna), wearing Purim costumes.

#vilna_child-3:

Students in the Jewish gymnasiya for the sciences in Vilnius (Vilna) at a Purim party in the spring of 1940.

#vilna_child-4:

A group of students from the Yiddish schools in Vilnius (Vilna), on a trip to Traki (Troki).

#vilna_child-5:

a party in Vilna

#vilna_child-6:

young kids of Vilna during a trip to Warsaw.

#vilna_child-7:

A teacher on the staff of a Jewish orphanage in Vilnius playing chess with one of the residents.

#vilna_child-8:

Young charges from the Jewish orphanage in Vilnius .. playing chess

#vilna_child-9:

#vilna_child-10:

#vilna_child-11:

#vilna_child-12:

#vilna_child-13:

#vilna_child-14:

#vilna_child-15:

#vilna_child-16:

#vilna_child-17:

#vilna_child-18:

#vilna_child-19:

#vilna_child-20:

#vilna_child-21:

#vilna_child-22:

#vilna_child-23:

#vilna_child-24:

#vilna_child-25:

#vilna_child-26:

#vilna_child-27:

#vilna_child-28:

#vilna_child-29:

#vilna_child-30:

#vilna_child-31:

#vilna_child-32:

#vilna_child-33:

#vilna_child-34:

#vilna_child-35:

#vilna_child-36:

#vilna_child-37:

#vilna_child-38:

#vilna_child-39:

#vilna_child-40:

#vilna_child-41:

#vilna_child-42:

#vilna_child-43:

#vilna_child-44:

#vilna_child-45:

#vilna_child-46:

#vilna_child-47:

#vilna_child-48:

#vilna_child-49:

#vilna_child-50:

#vilna_scls-51:

#vilna_scls-52:

#vilna_scls-53:

#vilna_scls-54:

#vilna_scls-55:

#vilna_scls-56:

#vilna_scls-57:

#vilna_scls-58:

#vilna_scls-59:

#vilna_scls-60:

#vilna_scls-61:

#vilna_scls-62:

#vilna_scls-63:

#vilna_scls-64:

#vilna_scls-65:

#vilna_scls-66:

#vilna_scls-67:

#vilna_scls-68:

#vilna_scls-69:
#vilna_scls-70: