Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Yad Vashem Testimony
Return to Vidzy Home Page
http://www.yadvashem.org/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_9E
There are 542 Yad Vashem Testimonies on the data of victims, who were
born, lived or perished in Widz/Vidz/ Vidzy
For more information of each testimony go directly to the Yad Vashem
site; http://www.yadvashem.org/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_9E
Place of Residence
Name District Region Country Birth Date Source
Shklar* Lipa SLONIM SLONIM NOWOGRODEK POLAND Page of Testimony
Shklar* Shaul Page of Testimony
Reaf Ester WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1901 Page of Testimony
Lipkovitz Yosef WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1875 Page of Testimony
Reaf Yitzkhak VIDZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Enhorn Basl POSTAWY POSTAWY WILNO POLAND Page of Testimony
Abelevitz Chasia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Muskin Liber* VIDZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Abelevitz Atl WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Katzerginski Khasia VIDZAI BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Katzerginski Shaul WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Katzerginski Mendel VIDZAI BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Katzerginski Khana VIDZAI BRASLAW WILNO POLAND 1901 Page of
Testimony
Katzerginski* Ber* WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1924 Page of
Testimony
Reaf WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1935 Page of Testimony

Gurwicz Josef WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1896 Page of Testimony
Svirski Khaia 1894 Page of Testimony
Budownicz Yosef 1885 Page of Testimony
Halperin NOWO SWIECIANY WILNO WILNO POLAND 1908 Page of Testimony
Guz Yitzkhak CHESTOKHOVA CZESTOCHOWA KIELCE POLAND 1893 Page of
Testimony
Luri* RIGA RIGAS VIDZEME LATVIA 1892 Page of Testimony
Abramovitz Avraham WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1916 Page of
Testimony
Lubocki Natan KOWNA KAUNAS LITHUANIA 1897 Page of Testimony
Shklar* Arie WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Basel* KOWNO KAUNAS LITHUANIA Page of Testimony
Abramovitz Batsheva VIDZAI BRASLAW WILNO POLAND 1929 Page of
Testimony
Gurevitz Sara WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1938 Page of Testimony
Gurewicz Yosef WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Korb Hirsh KOVNO KAUNAS LITHUANIA 1900 Page of Testimony
Shklar* Nisan Page of Testimony
Ducz Gitla WICZ BRASLAW WILNO POLAND 1910 Page of Testimony
Ducz Cipe WICZ BRASLAW WILNO POLAND 1894 Page of Testimony
Gantownik Rachel HIDOTZISHOK SWIECIANY WILNO POLAND 1892 Page of
Testimony
Flonder Mariasl WILNO WILNO WILNO POLAND 1885 Page of Testimony
Svirski* Frumet* WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1926 Page of
Testimony
Svidler Beile LIDA LIDA NOWOGRODEK POLAND 1890 Page of Testimony
Kuritzki Rachel WICZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Dejcz Jcchok DRUJA BRASLAW WILNO POLAND 1887 Page of Testimony
Himelfarb Rashel WILNO WILNO WILNO POLAND 1892 Page of Testimony
Band Mirl WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Ravkin Beniamin WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1883 Page of Testimony
Gotkin Cirel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Szub Jozef WILNO WILNO WILNO POLAND 1892 Page of Testimony
Chononkind Chanan WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Source
Melerowicz Gottlob WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1919 Page of
Testimony
Svirski* Ber* VIDZY BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Swirski Kreina WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Muskin Zwy WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1918 Page of Testimony
Tribuchow Keila WILNO WILNO WILNO POLAND 1916 Page of Testimony
Lachowicki Asna WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1887 Page of Testimony
Zmudzhin Leja SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1908 Page of
Testimony
Lubetzki* Yerakhmiel HODUCISZKI SWIECIANY WILNO POLAND 1895 Page
of Testimony
Ravkin Rivka 1928 Page of Testimony
Lubocki Israel WILNA WILNO WILNO POLAND 1888 Page of Testimony
Bielak Mirjam WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1903 Page of Testimony
Tribuchow Ichak WILNO WILNO WILNO POLAND 1904 Page of Testimony
Ring Moshe WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1905 Page of Testimony
Lachowicki Aizik WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Kajacki Mendel OPSA BRASLAW WILNO POLAND 1904 Page of Testimony
Source
Bart Sara WILNO WILNO WILNO POLAND 1889 Page of Testimony
Vatkin Ienta WICZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Lubocki Lajb WILNA WILNO WILNO POLAND 1878 Page of Testimony
Muskin Ety WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1901 Page of Testimony
Kuricki Rochel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1890 Page of Testimony
Kuricky Yerakhmiel ANIKST UTENA LITHUANIA 1891 Page of Testimony
Wischkin Yehuda DUBINOWO BRASLAW WILNO POLAND 1904 Page of
Testimony
Kraut Rajchel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kaplan Alter WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Garber Riwa MUSNINKAI UKMERGE LITHUANIA 1889 Page of Testimony
Swirski Hinda WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1880 Page of Testimony
Tworecki Chajim WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Kuricki Refoel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Watkin Rachl WILNO WILNO WILNO POLAND 1868 Page of Testimony
Kaczerginski Ryfka WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1868 Page of
Testimony
Source
Drujanow Musia DRUJA 1904 Page of Testimony
Stolciene Feiga KOVNO KAUNAS LITHUANIA 1860 Page of Testimony
Kuricki Yisrael WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1911 Page of Testimony
Kuricky Melekh WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1915 Page of Testimony
Kuricki Avrom WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1920 Page of Testimony
Kuricki Max WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kuricka Cira WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1922 Page of Testimony
Jechilczyk Mosze WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1906 Page of
Testimony
Kart Oscher PARIS SEINE - SEINE ET OISE FRANCE 1895 Page of
Testimony
Ravkin WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1930 Page of Testimony
Munic Ethel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1890 Page of Testimony
Gelwan Mendel GLIBOKE STANISLAWOW STANISLAWOW POLAND 1880 Page
of Testimony
Tworecki Mirjam WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1905 Page of Testimony
Melerowicz Szepszyl WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1917 Page of
Testimony
Drujanow Musia DRUJA 1902 Page of Testimony

Zajdel Yitzkhak WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Gurwicz Gershon NOWO SWIECIANY WILNO WILNO POLAND 1910 Page of
Testimony
Tworecki Chajim WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1922 Page of Testimony
Himelfarb Kalman WILNO WILNO WILNO POLAND 1889 Page of Testimony
Tworecki Abraham WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1892 Page of
Testimony
Gelfand Abraham WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1884 Page of Testimony
Tworecki Zalman WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1902 Page of Testimony
Tworecki Yechiel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1920 Page of
Testimony
Goldin Arye WILNO WILNO WILNO POLAND 1880 Page of Testimony
Ducz Meyer VIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1914 Page of Testimony
Berman Zalman KOVNO KAUNAS LITHUANIA 1885 Page of Testimony
Tworecki Zalman WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1910 Page of Testimony
Shtein Yacov WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Werszocki Dwora WILNO WILNO WILNO POLAND 1885 Page of Testimony
Himelfarb Chaim WILNO WILNO WILNO POLAND 1887 Page of Testimony
Source
Kurlancik Dora NOWY SWIECIAN WILNO WILNO POLAND Page of
Testimony
Kaczerginski WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1889 Page of Testimony
Kuricki Cila 1921 Page of Testimony
Abelevitz Mair 1892 Page of Testimony
Abelevitz Michal 1890 Page of Testimony
Abelevitz Wichna 1868 Page of Testimony
Abelevitz Leib 1863 Page of Testimony
Kuricki 1933 Page of Testimony
Muskin Nina 1910 Digital Page of Testimony
Muskin 1914 Digital Page of Testimony
Szub Josef WILNO WILNO WILNO POLAND 1889 Page of Testimony
Rabinowicz Hinda POSTAWY POSTAWY WILNO POLAND 1878 Page of
Testimony
Raichel Lea KOZIANY BRASLAW WILNO POLAND 1885 Page of Testimony
Schub Yosef WILNA WILNO WILNO POLAND 1893 Page of Testimony
SSource
Szklar Page of Testimony
Shklar Leib WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1886 Page of Testimony
Muskin Nehemia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1893 Page of Testimony
Brez Szlomo WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1888 Page of Testimony
Smokler Helka VIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1870 Page of Testimony
Berkovicz Zisla VILNA WILNO WILNO POLAND 1890 Page of Testimony
Salitan Elia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1894 Page of Testimony
Abramovitz Ber WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1926 Page of Testimony
Korb WIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Korb WIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1920 Page of Testimony
Korb WIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1931 Page of Testimony
Beker Khava WOLKOWYSK WOLKOWYSK BIALYSTOK POLAND 1915 Page of
Testimony
Farber Katriel POSTAWY POSTAWY WILNO POLAND 1916 Page of
Testimony
Melman WIDZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
virskis Zelmanas KAUNAS KAUNAS LITHUANIA 1889 Page
of Testimony
Source
Szklar Page of Testimony
Shklar Leib WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1886 Page of Testimony
Muskin Nehemia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1893 Page of Testimony
Brez Szlomo WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1888 Page of Testimony
Smokler Helka VIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1870 Page of Testimony
Berkovicz Zisla VILNA WILNO WILNO POLAND 1890 Page of Testimony
Salitan Elia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1894 Page of Testimony
Abramovitz Ber WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1926 Page of Testimony
Korb WIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Korb WIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1920 Page of Testimony
Korb WIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1931 Page of Testimony
Beker Khava WOLKOWYSK WOLKOWYSK BIALYSTOK POLAND 1915 Page of
Testimony
Farber Katriel POSTAWY POSTAWY WILNO POLAND 1916 Page of
Testimony
Melman WIDZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Source
Levin* Elka WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Lazareva Hana SIMFEROPOL KRYM RUSSIA 1899 Page of Testimony
Toder Moisey YALTA KRYM RUSSIA 1907 Page of Testimony
Toder Moisei YALTA KRYM RUSSIA 1907 Page of Testimony
Toder Moisei YALTA KRYM RUSSIA 1907 Page of Testimony
Ihilchik David GLUBOKE GLEBOKIE WILNO POLAND 1889 Page of
Testimony
Shapiro Gita WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1915 Page of Testimony
Muskin Frieda WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1878 Page of Testimony
Remez Pesia WILNA WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Kuricki Rfael WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1891 Page of Testimony
Schub Dawid WILNO WILNO WILNO POLAND 1902 Page of Testimony
Rapp Ruchel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Shpiro Avraham WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1912 Page of Testimony
Gurwicz Josef WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1877 Page of Testimony
Gendel Israel DWINSK DAUGAVPILS LATGALE LATVIA 1905 Page of
Testimony
Source
Honenkind Froma WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1877 Page of Testimony
Saltaiski Hinda WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1907 Page of Testimony
Khana Page of Testimony
Pergament Sonia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1917 Page of Testimony
Watkin Shlomo WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Pekelis Mausha UKMERGE UKMERGE LITHUANIA 1891 Page of Testimony
Vishkin* Yehuda WIDZI BRASLAW WILNO POLAND 1887 Page of Testimony
Zerakhovitz* Lea STOLIN STOLIN POLESIE POLAND Page of Testimony
Kraut Shaul WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Gantownik Eliezer WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1918 Page of
Testimony
Zylberman Palta LODZ LODZ LODZ POLAND 1868 Page of Testimony
Futran Ella BERLIN BERLIN BERLIN GERMANY 1879 list of
deportation from Berlin
Muskin Nina WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1909 Page of Testimony
Tworecki Chanah WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Tworecki Mottel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Source
Mordkhovitz Rivka* DRYSWIATY BRASLAW WILNO POLAND 1932 Page of
Testimony
Minitzer Pesia WILNO WILNO WILNO POLAND 1899 Page of Testimony
Lubetzki* Yosef WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1890 Page of Testimony
Dubinsky Benjamin JODY BRASLAW WILNO POLAND 1910 Page of
Testimony
Salitan WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1895 Page of Testimony
Sirota Gita WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1918 Page of Testimony
Flaksman Sara WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Fejgiel Rachela WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1922 Page of Testimony
Fejgiel Miriam WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1903 Page of Testimony
Kurycki Szara IGNALINKO SWIECIANY WILNO POLAND 1895 Page of
Testimony
Pergament Chawa WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1892 Page of Testimony
Honenkind WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1903 Page of Testimony
Honenkind Batia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Honenkind Haiim WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1875 Page of Testimony
Veinshtein Frida WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Source
Gorowoy Rakhel WILNA WILNO WILNO POLAND 1885 Page of Testimony
Milikovski Gita WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1904 Page of Testimony
Svirski Zalman KOVNO KAUNAS LITHUANIA 1889 Page of Testimony
Pikus Dvora KOVNO KAUNAS LITHUANIA Page of Testimony
Shneider DUBINA BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Mordkhovitz Malka* DUKSZTY SWIECIANY WILNO POLAND 1927 Page of
Testimony
Tvoretzki* Rakhel Page of Testimony
Tvoretzki* Shalom WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Swirski Aba WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1880 Page of Testimony
Salitan Jrachmil WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1909 Page of
Testimony
Zlotkin Shimon WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Glikman Khaim WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Mordkhovitz Hirsh DRISWET BRASLAW WILNO POLAND 1894 Page of
Testimony
Mordkhovitz Buka DRISWET BRASLAW WILNO POLAND 1929 Page of
Testimony
Mordkhovitz Sheina* DRYSWIATY BRASLAW WILNO POLAND 1898 Page of
Testimony
Source
Kaczerginski Rywka WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1868 Page of
Testimony
Gelwan Rasia GLUBOKE GLEBOKIE WILNO POLAND 1880 Page of Testimony
Epstejn Szoszana TWERECZ POLAND 1902 Page of Testimony
Esterowicz Rochel KOZIANY BRASLAW WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Freidman Lea list of deportation from France
Tovarowski Guittel 1896 list of deportation from France
Chononakind Batja WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1907 Page of
Testimony
Gordon Ester WILNO WILNO WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Gurvitz Jona WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1880 Page of Testimony
Jechilczyk Nachama WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1910 Page of
Testimony
Melerowicz Chana WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1898 Page of
Testimony
Belman Henech WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1919 Page of Testimony
Belman Bunia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1917 Page of Testimony
Belman Dwora WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1882 Page of Testimony
Ring Guta* WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1870 Page of Testimony
Source
Fremont David WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Markelson Faina DNEPROPETROVSK DNEPROPETROVSK DNEPROPETROVSK
UKRAINE 1904 Page of Testimony
Abilevich Tzila WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1930 Page of Testimony
Tvoretzki* Alte* WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Abilevich Sara WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1892 Page of Testimony
Abilevich Israel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1886 Page of
Testimony
Malacki Esther WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1929 Page of Testimony
Malacki Kreina WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1897 Page of Testimony
Szajbel Sarai WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1893 Page of Testimony
Rajchel Baruch WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1880 Page of Testimony
Kaczerginski Dawid WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1864 Page of
Testimony
Kaczerginski Chasia WIDZI BRASLAW WILNO POLAND 1894 Page of
Testimony
Rajchel Chana TWERECZ POLAND 1902 Page of Testimony
Stoltz Israel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Bernato Hirsz WICZ BRASLAW WILNO POLAND 1920 Page of Testimony

Kuricki Abraham WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kuricki Cirl WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Lubotzki Leibe WILNO WILNO WILNO POLAND 1883 Page of Testimony
Kurlancik Isak HAJDUCZISZKI SWIECIANY WILNO POLAND Page of
Testimony
Chonenkind Basia WICZ BRASLAW WILNO POLAND 1910 Page of Testimony
Hononkind Basia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1904 Page of Testimony
Widuczinski Fryda WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1908 Page of
Testimony
Rajchel Leja KOZIANY BRASLAW WILNO POLAND 1884 Page of Testimony
Widuczinska Chaje MIKOLAJOW NIKOLAYEV NIKOLAYEV UKRAINE 1905
Page of Testimony
Budownicz DROJSK BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Astrobets Rahel KOZIANY BRASLAW WILNO POLAND 1879 Page of
Testimony
Seher Hluna VITCI BRASLAW WILNO POLAND 1908 Page of Testimony
Lipkowicz Hersch WIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1862 Page of Testimony
Widuczinski Rywa WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1882 Page of
Testimony
Vatkin Moische WICZ BRASLAW WILNO POLAND 1914 Page of Testimony
Source
Brez Towa WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1890 Page of Testimony
Muskin Frida WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Usjan Wulf WILNO WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Ajnhorn Henja JODY BRASLAW WILNO POLAND 1885 Page of Testimony
Murmiski Ruwen WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1931 Page of Testimony
Murmiski Jakuv WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1922 Page of Testimony
Einhorn Moshe POSTAWY POSTAWY WILNO POLAND Page of Testimony
Abelewicz Dvora WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1932 Page of Testimony
Abelewicz Batia WIDZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Abramson Elijahu WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1889 Page of
Testimony
Epelbaumas Chava PARIS SEINE - SEINE ET OISE FRANCE 1897 Page
of Testimony
Gendel Khana WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1909 Page of Testimony
Shapiro Gita WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Murmiski Khaim WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1885 Page of Testimony
Muskin Tzvi WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1912 Page of Testimony

Treistman Khaia WILNO WILNO WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Abilevich Hinda WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1919 Page of Testimony
Alsfein Mose POSTOV POSTAWY WILNO POLAND 1870 Page of Testimony
Malacki Esther WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1929 Page of Testimony
Abelewicz Chasia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1906 Page of
Testimony
Abilevich Yakov WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1932 Page of Testimony
Ichilcik Mose WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1901 Page of Testimony
Ichilcik Yakow WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1903 Page of Testimony
Malacki Kreina Page of Testimony
Abilevich Yeshaiahu WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1925 Page of
Testimony
Malacki Jankel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1889 Page of Testimony
Abelewicz Mejer WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Abramson Ester WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1921 Page of Testimony
Murmiski Jrachmial WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1929 Page of
Testimony
Szapiro Abraham WIDZE BRASLAW WILNO POLAND

Glikman Khaim WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1896 Page of Testimony
Milikovski Gita WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Zarch Esther WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1891 Page of Testimony
Abramson Ester WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1921 Page of Testimony
Gurvich Yosef WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Gurvich Shimon WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1938 Page of Testimony
Drujanow Musia DRUJA BRASLAW WILNO POLAND 1904 Page of Testimony
Kacerginski Szlomo WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of
Testimony
Kacerginski Chana WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1926 Page of
Testimony
Ahronowicz Sara WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1902 Page of Testimony
Ugol Szaul WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1888 Page of Testimony
Malacka Kreina WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1897 Page of Testimony
Malacki Yacov WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1850 Page of Testimony
Malacki Esther WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kacerginski Chana WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1925 Page of Test
Source
Kolczycki Miriam LODZ LODZ LODZ POLAND 1906 Page of Testimony
Shtein Yitzkhak WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kacerginski Gerszon WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1930 Page of
Testimony
Kacerginski Masza WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1927 Page of
Testimony
Salitan Moshe WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1918 Page of Testimony
Treistman Nakhum WILNO WILNO WILNO POLAND 1897 Page of Testimony
Treistman Mendel WILNO WILNO WILNO POLAND 1928 Page of Testimony
Treistman Nina WILNO WILNO WILNO POLAND 1926 Page of Testimony
Zarch Alchonon WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1889 Page of Testimony
Zarch Gita WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1924 Page of Testimony
Gurvich Taiba WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1902 Page of Testimony
Kacerginski Szlomo WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1904 Page of
Testimony
Kacherginski David WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kacerginski Masza WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1928 Page of
Testimony
Kacerginski Gerszon WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1930 Page
Source
Winokur Szmuel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1908 Page of Testimony
Kaczerginsky Iser NOWO SWIECIANY WILNO WILNO POLAND 1908 Page of
Testimony
Kuricki Gita WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kuricki Ahrn WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Sheibel Sara WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Murmiski Wolf WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1924 Page of Testimony
Strubin Miriam WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1868 Page of Testimony
Khalameyzer Berl MOSKVA MOSKVA CITY MOSKVA RUSSIA 1895 Page of
Testimony
Zilber DAUGAVPILS DAUGAVPILS LATGALE LATVIA Page of Testimony
Reikhel Osher POLAND 1890 Page of Testimony
Milikovski WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Gurvich Sara WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1941 Page of Testimony
Kacerginski Sara WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1906 Page of
Testimony
Zarch Leah WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1927 Page of Testimony
Zlotkin Rakhil WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1918 Page of Testimony
Source
Kajacka Rejzl OPSA BRASLAW WILNO POLAND 1912 Page of Testimony
Goldin Elijokum WILNO WILNO WILNO POLAND 1925 Page of Testimony
Kaczerginski Szaul WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1889 Page of
Testimony
Klumel Schmuel WILNO WILNO WILNO POLAND 1866 Page of Testimony
Kuricka Rachel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1893 Page of Testimony
Malerowisch WIDZY BRASLAW WILNO POLAND 1904 Page of Testimony
Rabinovicz Hesa VILNA WILNO WILNO POLAND 1895 Page of Testimony
Braz Pejsach WIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1901 Page of Testimony
Brez Zlata RUSSIA Page of Testimony
Tworecki Chajim WILNO WILNO WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Shklar Nisim WIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1915 Page of Testimony
Scher Haja VITCI BRASLAW WILNO POLAND 1918 Page of Testimony
Katzerginski Yisrael KOWNA KAUNAS LITHUANIA Page of Testimony
Schwarz Berl WIDZI BRASLAW WILNO POLAND 1904 Page of Testimony
Usjan Chana WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1890 Page of Testimony
Source
Swirski Rachel VIDZY BRASLAW WILNO POLAND 1903 Page of Testimony
Felman Szusana 1905 Page of Testimony
Treistman Rakhel WILNO WILNO WILNO POLAND 1931 Page of Testimony
Maghilnik Haim PONEVETZ PANEVEZYS LITHUANIA 1890 Page of
Testimony
Hinda WIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1912 Page of Testimony
Wolak Rajchel 1875 Page of Testimony
Widuczinski Yitzkhak WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1913 Page of
Testimony
Kaczarginski Dawid WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1870 Page of
Testimony
Kart Ester PARIS SEINE - SEINE ET OISE FRANCE 1897 Page of
Testimony
Zilberman Mordekhai MARYAMPOLE MARIJAMPOLE LITHUANIA 1880 Page
of Testimony
Ghendel Mina VITCI BRASLAW WILNO POLAND 1920 Page of Testimony
Haberman Leib WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Binder Kreyne WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1914 Page of Testimony
Fejgiel Eliezer WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1901 Page of Testimony
Buszkaniec Riwka WIDZY BRASLAW WILNO POLAND 1875 Page
Source
Rog Ghita WICZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Haberman Ester WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Hononkind Dwora WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1905 Page of Testimony
Hononkind WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1800 Page of Testimony
Wajnsztejn Mnucha 1880 Page of Testimony
Reikhel Musa POLAND 1892 Page of Testimony
Salitan Rachmiel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1913 Page of
Testimony
Milikovski WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Shtein Lea WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kacerginski Batia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of
Testimony
Vatkin Slomo WICZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Zubowicz Zalman WIDZY BRASLAW WILNO POLAND 1908 Page of Testimony
Svirski Baruch WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1877 Page of Testimony
Rosenberg Abraham LYNGMIANY UTENA LITHUANIA 1895 Page of
Testimony
Tworecki Chaim WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1905 Page of Testimony
Source
Sulman Chaim PANEVEZYS PANEVEZYS LITHUANIA Page of Testimony
Ussian Chana VILKOMIR UKMERGE LITHUANIA 1895 Page of Testimony
Radin Hene PANEVEZYS PANEVEZYS LITHUANIA 1894 Page of Testimony
Brez Jakow WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1884 Page of Testimony
Murmiski WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1892 Page of Testimony
Muskin Nina WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1909 Page of Testimony
Gelwan Tila WILNO WILNO WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Malacki Yacov WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1889 Page of Testimony
Scher Sara VILNO WILNO WILNO POLAND 1890 Page of Testimony
Svirski* Rakhel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1901 Page of Testimony
Stolc Haja WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1867 Page of Testimony
Stolc Israel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1871 Page of Testimony
Stein Lea WIDZY BRASLAW WILNO POLAND 1868 Page of Testimony
Kaczerginski Ber WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1922 Page of
Testimony
Kmirez Cvi WYZS BRASLAW WILNO POLAND 1864 Page of Testimony
Source
Molczadski Rivka VILNA WILNO WILNO POLAND 1895 Page of Testimony
Melerowicz WIDZI BRASLAW WILNO POLAND 1913 Page of Testimony
Mehlman Bere WICZ BRASLAW WILNO POLAND 1895 Page of Testimony
Binder Emanuel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Kowarski Josef WILNO WILNO WILNO POLAND 1899 Page of Testimony
Gantownik Riwka WILNA WILNO WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Hononkind Chaim WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1870 Page of Testimony
Elkind Nehuma DISNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1908 Page of Testimony
Vatkin Hiska POLAND Page of Testimony
Stein WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1870 Page of Testimony
Shulhofer* Hilel Page of Testimony
Leja DRUJSK BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Tworecki Malka WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Gritun Borych POSTAWY POSTAWY WILNO POLAND 1878 Page of Testimony
Abramson Sara WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1891 Page of Testimony
Source
Permant Ruven WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1902 Page of Testimony
Permant Khaia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1905 Page of Testimony
Lipe WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1901 Page of Testimony
Sonia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1926 Page of Testimony
Nyuta WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1904 Page of Testimony
Zlotkin Lota WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1888 Page of Testimony
Zlotkin Shimon WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1885 Page of Testimony
Zlotkin WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1926 Page of Testimony
Zlotkin Tzilia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1922 Page of Testimony
Zlotkin Zhenia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1897 Page of Testimony
Zlotkin Khaim WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1925 Page of Testimony
Zlotkin Golda WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1930 Page of Testimony
Permant Sara WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1936 Page of Testimony
Permant David WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1898 Page of Testimony
Permant WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1898 Page of Testimony
Source
Aron Szmuel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1892 Page of Testimony
Ahronowicz Israel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1901 Page of
Testimony
Aronovicz Michal WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1906 Page of
Testimony
Aronovicz WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Ahronowicz Sheine WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Izakson Rebeka GENICHESK GENICHESK ZAPOROZHYE UKRAINE Page of
Testimony
Schneider Yankel DUBINOWO BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Feigel Mira WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1897 Page of Testimony
Feigel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1895 Page of Testimony
Katz Rokhl WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1920 Page of Testimony
Katz Golda WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1874 Page of Testimony
Katz Blyuma WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1907 Page of Testimony
Katz Yitzkhak WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1918 Page of Testimony
Katz Meyer WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1873 Page of Testimony
Permant Izrail WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1936 Page of Testimony
Source
Vatkin Shlioma WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1925 Page of Testimony
Vatkin WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1941 Page of Testimony
Salitan Elya WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1893 Page of Testimony
Gendin Yitzkhak WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1893 Page of Testimony
Epelbaumas Abraham PARIS SEINE - SEINE ET OISE FRANCE 1892 Page
of Testimony
Bank Israel MINSK MINSK CITY MINSK BELORUSSIA 1895 Page of
Testimony
Kuricki Leah WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Abramson Eliahu WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1890 Page of Testimony
Abramson Feiga WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1915 Page of Testimony
Abramson Feiga WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1915 Page of Testimony
Abramson Leja WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1908 Page of Testimony
Alperowicz Gita KURZENIEC WILEJKA WILNO POLAND 1877 Page of
Testimony
Amdur SLOBODKA BRASLAW WILNO POLAND 1886 Page of Testimony
Amdur Elka SLOBODKA BRASLAW WILNO POLAND 1907 Page of Testimony
Amdur Frajda SLOBODKA BRASLAW WILNO POLAND 1888 Page of Testimony
Source
Blekhman Sonia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Glikman Khaim WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1891 Page of Testimony
Zlotkin Lota POLAND Page of Testimony
Zlotkin Shimon WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Zlotkin Tzilka WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Milikovski Roza POLAND 1930 Page of Testimony
Milikovski WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1932 Page of Testimony
Elka WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Natan WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Sonia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Nute WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Wein Aharon WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1909 Page of Testimony
Mauber Henia KOWNO KAUNAS LITHUANIA 1917 Page of Testimony
Vatkin Yenta WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1901 Page of Testimony
Source
Munic Joseph WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1916 Page of Testimony
Kuricki Hyetta WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1920 Page of Testimony
Gurwicz Moshe 1900 Page of Testimony
Stoltz Chaja WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Melerowicz Welwejl WIDZI BRASLAW WILNO POLAND 1915 Page of
Testimony
Feigelman Pesia LENINGRAD LENINGRAD LENINGRAD RUSSIA 1898 Page
of Testimony
Wiszkin Gerszon DUBINOWO BRASLAW WILNO POLAND 1875 Page of
Testimony
Wiszkin Mysja DUBINOWO BRASLAW WILNO POLAND 1879 Page of
Testimony
Svirskiene Chaja KAUNAS KAUNAS LITHUANIA 1894 Page of Testimony
Blekhman Abram WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1870 Page of Testimony
Blekhman Sara WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1872 Page of Testimony
Blekhman Rivka WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1924 Page of Testimony
Blekhman Abram WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Blekhman Berka WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1899 Page of Testimony
Blekhman Samuil WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1892 Page of Testimony
Source
Schragovitz Khana* KOWNA KAUNAS LITHUANIA Page of Testimony
Levin* Sonia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Shapira Yehudit KOWNO KAUNAS LITHUANIA Page of Testimony
Bank Page of Testimony
Fremont Sara WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1933 Page of Testimony
Enhorn Basia POSTAWY POSTAWY WILNO POLAND Page of Testimony
Tvoretzki* Buna* 1939 Page of Testimony
Fremont Khaia* WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1907 Page of Testimony
Tvoretzki* Katriel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1928 Page of
Testimony
Shnader Yosel DUBINA BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Shneider Avraham DUBINA BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Lipkowicz Mirjam WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Loboczki Leb WILNO WILNO WILNO POLAND 1882 Page of Testimony
Ring Guta* WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1870 Page of Testimony
Munic Hinde WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1932 Page of Testimony
Source
Scher Hirs WILNO WILNO WILNO POLAND 1888 Page of Testimony
Levin* Sonia VIDZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Vaininski Ber* APSA RACHOV CARPATHIAN RUTHENIA CZECHOSLOVAKIA
Page of Testimony
Kacharginski Shaul WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kachrginski Berl WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kacharginski Chasia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Salitan* Yitzkhak WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1895 Page of
Testimony
Kacharginski Mendel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Salitan* Moshe WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1919 Page of Testimony
Levin* Lipa VIDZH BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Bank Yisrael Page of Testimony
Fremont WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1902 Page of Testimony
Zlotkin Lote Page of Testimony
Fremont Reuven WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1905 Page of Testimony
Brudner Charna KOWNO KAUNAS LITHUANIA Page of Testimony
Source
Starobin Pesia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1895 Page of Testimony
Starobin Guta* 1930 Page of Testimony
Reikhel Musia VIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1909 Page of Testimony
Ravkin Sima VIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1885 Page of Testimony
Todres Notel POSTAWY POSTAWY WILNO POLAND 1895 Page of Testimony
Volf* Khana 1932 Page of Testimony
Ravkin Gershon VIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1917 Page of Testimony
Goltz Mina VIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1898 Page of Testimony
Ring VIDZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Swyrsky vidze 1926 Page of Testimony
Kacharginski Shimon WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kuricki Liah WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Milikovski Roza WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Himelfarb Peseh WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1887 Page of Testimony
Mowszowicz Szmuel HANCEWICZE LUNINIEC POLESIE POLAND Page of
Testimony
Source
Starobin Miriam VIDZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Melman Khaia* Page of Testimony
Melman Yosef WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Muskin Nekhemia WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Zlotkin Tzila WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Zlotkin Shimon VIDZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Zlotkin Rakhel WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Levin* Elka WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Milikovski Guta* WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Zlotkin Lote WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Levin* Khana VIDZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Levin* Liber* WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Levin* Natan VIDZAI BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Reikhel Khaim VIDZ BRASLAW WILNO POLAND 1886 Page of Testimony
Ravkin Gesya 1914 Page of Testimony Source
Muskin Sara WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Starobin Volf* WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1939 Page of Testimony
Source
Permunt Batia WICZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Gordon Ieschaiahu 1871 Page of Testimony
Permunt Israel WICZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Pasekhov Lea VILNA WILNO WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Farber Katrial Page of Testimony
Catz Hana WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1865 Page of Testimony
Starobin Khaim WIDZE BRASLAW WILNO POLAND 1890 Page of Testimony
Lewin Sima DRUJSK BRASLAW WILNO POLAND 1890 Page of Testimony
Maghilnik Nehama PONOVEZ PANEVEZYS LITHUANIA 1895 Page of
Testimony
Permunt Reuven WICZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Shuntup Mordekhai* PONIEWIEZ PANEVEZYS LITHUANIA 1901 Page of
Testimony
Permunt Khaia* WICZ BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Milkovski Lev* WIDZE BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Glikman Khaim VIDZAI BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Abelewicz Zvi OPSA BRASLAW WILNO POLAND 1882 Page of Testimony