Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Vidzy Map
Return to Vidzy Home Page
Viazyn, Vileika uyezd, Vilna gubernia
Latitude: 54º25' Longitude: 27º10'
Also known as Wiazyn, Viazin 39.2 miles NNW of Minsk.
See information from Jewishgen;
http://www.jewishgen.org/belarus/shtetls/shtetl_detail.php?filename=sviazynvv
Click on Photos to Enlarge