Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Panevezys - Jewish Refugees in Tashkent
Return to Panevezys Home Page

Ponevezh Jewish Refugees in Tashkent

Search Card File of Jewish Refugees in Tashkent
. 25 Matches for Ponevezh
For more information go to;
http://resources.ushmm.org/uzbekrefugees/name_list.php?IRMIS__FAMILYA_

TRANSLIT=&IRMIS__IMIYA_TRANSLIT=&IRMIS__OTCHESTVO_TRANSLIT=&IRMIS__GODROJDENUYA=&IRMIS__PLACE=pon

Family Name: Given Name: Patronymic: Year:
Place:Ponevezh
Image Family Given Patronymic Year Sex Oblast Rayon Gorod Family Given
Patronymic Oblast Rayon Gorod
A/944 Abramovich Kushel Itskovich 1907 M Ponevezhsk. Litovsk. Shedovo
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ ëÕÛÅÌ éÃËÏ×ÉÞ ðÏÎÅ×ÅÖÓË.
ìÉÔÏ×ÓË. ûÅÄÏ×Ï
A/3839 Aizikovich Khaia Abramovna 1918 F Litva Ponevaia
áÊÚÉËÏ×ÉÞ
èÁÑ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ ìÉÔ×Á ðÏÎÅ×ÁÑ
A/3834 Aizikovich Rakhil' Iosifovna 1877 F Lit SSR Ponevezh
áÊÚÉËÏ×ÉÞ òÁÈÉÌØ éÏÓÉÆÏ×ÎÁ ìÉÔ óóò
ðÏÎÅ×ÅÖ
A/3816 Aizikovich Zorokh Eleia 1910 M LitSSR Ponevezh
áÊÚÉËÏ×ÉÞ
úÏÒÏÈ åÌÅÑ ìÉÔóóò ðÏÎÅ×ÅÖ
B/2698 Beker Iakub Iudelevich 1910 M Lit.SSR Ponevezh âÅËÅÒ
ñËÕÂ
àÄÅÌÅ×ÉÞ ìÉÔ.óóò ðÏÎÅ×ÅÖ
B/4887 Berlinerblau Al'fred Adol'fovich 1919 M Pol'sha Ponevchie
âÅÒÌÉÎÅÒÂÌÁÕ áÌØÆÒÅÄ áÄÏÌØÆÏ×ÉÞ
ðÏÌØÛÁ ðÏÎÅ×ÞÉÅ
D/85 Davidovich Enta Tsodikovna 1914 F Ponevezh'ye
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ åÎÔÁ
ãÏÄÉËÏ×ÎÁ ðÏÎÅ×ÅÖØÅ
D/93 Davydova Mina Samirovna 1911 F LSSR Ponevezha äÁ×ÙÄÏ×Á
íÉÎÁ
óÁÍÉÒÏ×ÎÁ ìóóò ðÏÎÅ×ÅÖÁ
G/11769 Grinshpon Moisei Semenovich 1924 M Ponevezhskaia Litovskii
Rozaliia çÒÉÎÛÐÏÎ íÏÉÓÅÊ óÅÍÅÎÏ×ÉÞ
ðÏÎÅ×ÅÖÓËÁÑ ìÉÔÏ×ÓËÉÊ òÏÚÁÌÉÑ
G/13354 Gudil'skii T 1911 M Ponevezhskaia çÕÄÉÌØÓËÉÊ ô
ðÏÎÅ×ÅÖÓËÁÑ
G/14534 Gutman Usher Gershovich 1918 M Kaunaskaia Ponevezhis
çÕÔÍÁÎ
õÛÅÒ çÅÒÛÏ×ÉÞ ëÁÕÎÁÓËÁÑ ðÏÎÅ×ÅÖÉÓ
YU/70 Iudilevechenis Ester Isaevna 1882 F Ponevezh'ye
àÄÉÌÅ×ÅÞÅÎÉÓ
üÓÔÅÒ éÓÁÅ×ÎÁ ðÏÎÅ×ÅÖØÅ
K/16327 Kurliantsev Boris Khatskilovich 1922 M Ponevezis
ëÕÒÌÑÎÃÅ×
âÏÒÉÓ èÁÃËÉÌÏ×ÉÞ ðÏÎÅ×ÅÚÉÓ
M/5022 Mendelevich Shlema Pinkusovich 1918 M LitSSR Ponevezhe
íÅÎÄÅÌÅ×ÉÞ ûÌÅÍÁ ðÉÎËÕÓÏ×ÉÞ ìÉÔóóò
ðÏÎÅ×ÅÖÅ
N/627 Naselita Aleksandra Inevna 1918 F LitSSR Ponevezhsk
îÁÓÅÌÉÔÁ
áÌÅËÓÁÎÄÒÁ éÎÅ×ÎÁ ìÉÔóóò ðÏÎÅ×ÅÖÓË
P/6673 Poloriia Motel' Khaimovich 1942 M Litva Ponevaia
ðÏÌÏÒÉÑ
íÏÔÅÌØ èÁÊÍÏ×ÉÞ ìÉÔ×Á ðÏÎÅ×ÁÑ
R/2491 Rapoport Khaia Isaakovna 1918 F LitSSR Ponevezh
òÁÐÏÐÏÒÔ èÁÑ
éÓÁÁËÏ×ÎÁ ìÉÔóóò ðÏÎÅ×ÅÖ
R/2718 Rapoport Moisei Mendelevich 1911 M LitSSR Ponevezh
òÁÐÏÐÏÒÔ
íÏÊÓÅÊ íÅÎÄÅÌÅ×ÉÞ ìÉÔóóò ðÏÎÅ×ÅÖ
S/1434 Segal' Aleksmadr Georgievich 1911 M LitSSR Ponevezh
óÅÇÁÌØ
áÌÅËÓÍÁÄÒ çÅÏÒÇÉÅ×ÉÞ ìÉÔóóò ðÏÎÅ×ÅÖ
S/1460 Segal' Sima Borisovna 1900 F Latv SSR Ponevezha óÅÇÁÌØ
óÉÍÁ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ ìÁÔ× óóò ðÏÎÅ×ÅÖÁ
S/1438 Segal' Zinaida Vul'fovna 1918 F LitSSR Ponevezh óÅÇÁÌØ
úÉÎÁÉÄÁ ÷ÕÌØÆÏ×ÎÁ ìÉÔóóò ðÏÎÅ×ÅÖ
S/7182 Strakhanskaia Gita Mendelevna 1915 F LitSSR Ponevezh
óÔÒÁÈÁÎÓËÁÑ çÉÔÁ íÅÎÄÅÌÅ×ÎÁ ìÉÔóóò
ðÏÎÅ×ÅÖ
S/7183 Strakhanskii Vul'f Abramovich 1906 M LitSSR Ponevezh
óÔÒÁÈÁÎÓËÉÊ ÷ÕÌØÆ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ ìÉÔóóò
ðÏÎÅ×ÅÖ
U/504 Urman Motel' Gerashk 1941 M Litva Ponevaia õÒÍÁÎ
íÏÔÅÌØ çÅÒÁÛË
ìÉÔ×Á ðÏÎÅ×ÁÑ
Z/1005 Zal'f Shendel' Ishnevich 1918 M Litva Ponevaia úÁÌØÆ
ûÅÎÄÅÌØ
éÛÎÅ×ÉÞ ìÉÔ×Á ðÏÎÅ×ÁÑ