Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Return to Oshmany Home
Oshmany Portraits
Click on Photos to Enlarge
#osh_port_1:

#osh_port_2:

Ytzhak Zvi Baksht of Oshmany

#osh_port_3:

David Chadash the founder of Tarbut School

#osh_port_4:
#osh_port_5:
#osh_port_6:

#osh_port_7:

http://portal.herzliya.k12.il/sites/hauvas/default.aspx
Ahuva was born in Oshmiany in 1925
http://portal.herzliya.k12.il/sites/hauvas/DocLib/Forms/AllItems.aspx
Came to Israel in 1947 with daughter Rachel and husband Avraham Shvatz

#osh_port_8:

http://portal.herzliya.k12.il/sites/hauvas/default.aspx
Ahuva was born in Oshmiany in 1925
http://portal.herzliya.k12.il/sites/hauvas/DocLib/Forms/AllItems.aspx
Came to Israel in 1947 with daughter Rachel and husband Avraham Shvatz

#osh_port_9:

http://portal.herzliya.k12.il/sites/hauvas/default.aspx
Ahuva was born in Oshmiany in 1925
http://portal.herzliya.k12.il/sites/hauvas/DocLib/Forms/AllItems.aspx
Came to Israel in 1947 with daughter Rachel and husband Avraham Shvatz

#osh_port_10:
#osh_port_11:
#osh_port_12:
#osh_port_13:
#osh_port_14:
#osh_port_15:
#osh_port_16: