Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Return to Oshmany Home
Oshmany New Scenes
Click on Photos to Enlarge

#osh_ns_1:

Oshmyany. October 2002.

#osh_ns_2:

Oshmyany. Roman-Catholic church (1910)
October 2002

#osh_ns_3:

The old Jewish cemetery

#osh_ns_4:

The sign at the entrance to the town ( 2005, Eilat Gordin Levitan is next to the sign)

#osh_ns_5:

The old Synagogue in Oshmiany ( pictured in 2005)

#osh_ns_6:

Eilat Gordin Levitan next to the Synagogue

#osh_ns_7:
#osh_ns_8:
#osh_ns_9:
#osh_ns_10:
#osh_ns_11:
#osh_ns_12:
#osh_ns_13:
#osh_ns_14:
#osh_ns_15:
#osh_ns_16:
#osh_ns_17:
#osh_ns_18:
#osh_ns_19:

#osh_ns_20:

Oshmyany. Orthodox church (1875)
October 2002