eilatgordinlevitan.com
Pinsk Home Page
Pinsk - Jewish Refugees in Tashkent

Search Card File of Jewish Refugees in Tashkent; 202 Matches for Pinsk
for more information on each go to;

http://resources.ushmm.org/uzbekrefugees/name_list.php?IRMIS__FAMILYA_TRANSLIT=&IRMIS__IMIYA_TRANSLIT=&IRMIS

__OTCHESTVO_TRANSLIT=&IRMIS__GODROJDENUYA=&IRMIS__PLACE=pinsk
Family Name: Given Name: Patronymic: Year: Place:

.
Click on the link in the first column of the results to view a scanned
image of the registration card.

Image Family Given Patronymic Year Sex Oblast Rayon Gorod Family Given
Patronymic Oblast Rayon Gorod
A/3507 Ainshtein Iuka Vol'fovich 1925 M USSR Pinsk áÊÎÛÔÅÊÎ
éÕËÁ
÷ÏÌØÆÏ×ÉÞ õóóò ðÉÎÓË
A/3938 Aizenberg Leva Izrailevich 1909 M Pinskaia Telekhan
áÊÚÅÎÂÅÒÇ
ìÅ×Á éÚÒÁÊÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ôÅÌÅÈÁÎ
A/2253 Aleskovskaia Dvoira Gershevna 1893 F BSSR Pinsk
áÌÅÓËÏ×ÓËÁÑ
ä×ÏÊÒÁ çÅÒÛÅ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
A/2297 Aleskovskaia Iudes Nokhimovna 1924 F Pinsk
áÌÅÓËÏ×ÓËÁÑ àÄÅÓ
îÏÈÉÍÏ×ÎÁ ðÉÎÓË
A/2294 Aleskovskii Shlema Nokhimovich 1921 M BSSR Pinsk
áÌÅÓËÏ×ÓËÉÊ
ûÌÅÍÁ îÏÈÉÍÏ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
A/2262 Aneskovskii Nokhim Iosifovich 1891 M BSSR Pinsk
áÎÅÓËÏ×ÓËÉÊ
îÏÈÉÍ éÏÓÉÆÏ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
A/1219 Averbukh Aron Bendaiv. 1903 M BSSR Pinsk á×ÅÒÂÕÈ
áÒÏÎ
âÅÎÄÁÉ×. âóóò ðÉÎÓË
A/1622 Averbukh Fania Iosifovna 1912 F BSSR Pinsk á×ÅÒÂÕÈ
æÁÎÑ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
B/11032 Bakhitr Khana Beniaminovna 1922 F Kunilets. Pinsk
âÁÈÉÔÒ
èÁÎÁ âÅÎÉÁÍÉÎÏ×ÎÁ ëÕÎÉÌÅÃ. ðÉÎÓË
B/10856 Batkhan Basia Abramovna 1873 F Pinskaia Pinsk âÁÔÈÁÎ
âÁÓÑ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
B/11473 Begun Iankel' Solomonovich 1923 M BSSR Pinsk âÅÇÕÎ
ñÎËÅÌØ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
B/11759 Beilis Tsilia Fishelevna 1919 F Pinskaia Mikishevlian
âÅÊÌÉÓ
ãÉÌÑ æÉÛÅÌÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ íÉËÉÛÅ×ÌÑÎ
B/4465 Berkovets Lenia Shaevich 1923 M Pinskaia Gantsevo
âÅÒËÏ×ÅÃ
ìÅÎÑ ûÁÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ çÁÎÃÅ×Ï
B/5238 Bernshtein Gersh Shlemovich 1904 M Pinskai Tikhvin
âÅÒÎÛÔÅÊÎ
çÅÒÛ ûÌÅÍÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÊ ôÉÈ×ÉÎ
B/2386 Borukhin Iankel' Itskovich 1920 M Pinsk âÏÒÕÈÉÎ
ñÎËÅÌØ
éÃËÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
B/12068 Bulin Mikhail Leibovich 1890 M Pinskaia Pinsk âÕÌÉÎ
íÉÈÁÉÌ
ìÅÊÂÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
B/13267 Busheleva Riva Minashevna 1907 F Pinskaia David. gor.
âÕÛÅÌÅ×Á òÉ×Á íÉÎÁÛÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ
äÁ×ÉÄ. ÇÏÒ.
CH/298 Chechik Izrail' Meyerovich 1898 M Pinskaia Pinsk þÅÞÉË
éÚÒÁÉÌØ íÅÅÒÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
CH/317 Chechik Stasia Izrailevna 1923 F BSSR Pinskaia Pinsk
þÅÞÉË
óÔÁÓÑ éÚÒÁÊÌÅ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
D/28 Dabshevich Mikhail Davidovich 1923 M Pinsk äÁÂÛÅ×ÉÞ
íÉÈÁÉÌ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
D/166 Dalinko Khaia Elevna 1919 F Pinskaia, BSSR Pinsk äÁÌÉÎËÏ
èÁÑ
åÌÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ, âóóò ðÉÎÓË
D/1291 Derochinskii Itskocho Iudolevich 1923 M Pinskaia Gantsevo
äÅÒÏÞÉÎÓËÉÊ éÃËÏÞÏ àÄÏÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
çÁÎÃÅ×Ï
D/1811 Dobra Serko Mendeleyevna 1917 F Pinskaia Leninskii Leikashevich
äÏÂÒÁ óÅÒËÏ íÅÎÄÅÌÅÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ
ìÅÎÉÎÓËÉÊ ìÅÊËÁÛÅ×ÉÞ
D/1810 Dobra Tobo Mendeleyevna 1889 F Pinskaia Leninskii Leikashevich
äÏÂÒÁ ôÏÂÏ íÅÎÄÅÌÅÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ
ìÅÎÉÎÓËÉÊ ìÅÊËÁÛÅ×ÉÞ
D/1754 Dobzhevich Esfir' Davidovna 1918 F BSSR Pinsk äÏÂÖÅ×ÉÞ
üÓÆÉÒØ
äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
D/1753 Dobzhevich Isaak Davidovich 1926 M Zap Belorusiia Pinsk
äÏÂÖÅ×ÉÞ éÓÁÁË äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ úÁÐ
âÅÌÏÒÕÓÉÑ ðÉÎÓË
D/2009 Dolgopiat Leia Movshevna 1922 F Pinskaia Pinsk
äÏÌÇÏÐÑÔ ìÅÑ
íÏ×ÛÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
D/2706 Dradsun Gitia Litmonovich 1924 M USSR Pinsk äÒÁÄÓÕÎ
çÉÔÑ
ìÉÔÍÏÎÏ×ÉÞ õóóò ðÉÎÓË
EY/1792 Elenberg Menakhim Aronovich 1924 M Pinsk üÌÅÎÂÅÒÇ
íÅÎÁÈÉÍ
áÒÏÎÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
EY/1016 Elinberg Lazar' Aronovich 1921 M Pinskaia Luninets
üÌÉÎÂÅÒÇ
ìÁÚÁÒØ áÒÏÎÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ìÕÎÉÎÅÃ
EY/1270 Epel'man Sonia 1924 F Pinsk üÐÅÌØÍÁÎ óÏÎÑ
ðÉÎÓË
EY/1441 Erlikh Lenia Moiseyevich 1924 M Pinskaia David-Gorod
üÒÌÉÈ
ìÅÎÑ íÏÉÓÅÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ äÁ×ÉÄ-çÏÒÏÄ
EY/1651 Erlikh Raia Moiseyevna 1924 F Pinskaia David gorod üÒÌÉÈ
òÁÑ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ äÁ×ÉÄ ÇÏÒÏÄ
EY/1728 Erlikh Sara Davydovna 1889 F Pinskaia David gorodsk
üÒÌÉÈ
óÁÒÁ äÁ×ÙÄÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ äÁ×ÉÄ ÇÏÒÏÄÓË
EY/1585 Erlin Misha Iakovlevich 1889 M Pinskaia David Gorod
üÒÌÉÎ
íÉÛÁ ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ äÁ×ÉÄ çÏÒÏÄ
F/1431 Feigin Moshko Davidov 1913 M BSSR Pinsk æÅÊÇÉÎ
íÏÛËÏ äÁ×ÉÄÏ×
âóóò ðÉÎÓË
F/1424 Feigin Motka Davyd 1913 M BSSR Pinsk æÅÊÇÉÎ íÏÔËÁ
äÁ×ÙÄ âóóò ðÉÎÓË
F/2932 Fialkov Meyer Nagman 1923 M Pinskaia Lunenets Lokhva
æÉÁÌËÏ×
íÅÅÒ îÁÇÍÁÎ ðÉÎÓËÁÑ ìÕÎÅÎÅà ìÏÈ×Á
F/2677 Fialkov Sheneyel' Davydovich 1922 M Pinsk æÉÁÌËÏ×
ûÅÎÅÅÌØ
äÁ×ÙÄÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
F/2866 Filiakova Rakhil' Senderovna 1919 F Pinskaia BSSR Pinsk
æÉÌÑËÏ×Á òÁÈÉÌØ óÅÎÄÅÒÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ
âóóò ðÉÎÓË
F/7556 Flaksman Khana Itskovna 1889 F Pinskaia BSSR Lulinets Lulinets
æÌÁËÓÍÁÎ èÁÎÁ éÃËÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ âóóò
ìÕÌÉÎÅÃ ìÕÌÉÎÅÃ
F/4421 Fleizerug Khatskogo Leibovich 1924 M Pinsk
æÌÅÊÚÅÒÕÇ
èÁÔÓËÏÇÏ ìÅÊÂÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
F/4773 Fogel' Iakov Shlemovich 1916 M Zap Belorussiia Pinskaia
Ganzevich æÏÇÅÌØ ñËÏ× ûÌÅÍÏ×ÉÞ úÁÐ
âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ ðÉÎÓËÁÑ çÁÎÚÅ×ÉÞ
F/4617 Fogel' Iakov Shlemovich 1916 M Zap Belorussiia Pinskaia
Ganzevich æÏÇÅÌØ ñËÏ× ûÌÅÍÏ×ÉÞ úÁÐ
âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ ðÉÎÓËÁÑ çÁÎÚÅ×ÉÞ
F/6386 Fridman Ester Moiseyevna 1918 F Pinsk æÒÉÄÍÁÎ
üÓÔÅÒ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ ðÉÎÓË
F/6284 Fridman Fania Sikhinovna 1910 F Pinskaia Petrikov
æÒÉÄÍÁÎ
æÁÎÑ óÉÈÉÎÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ ðÅÔÒÉËÏ×
F/6315 Fridman Khaim Vol'fovich 1923 M BSSR Pinsk æÒÉÄÍÁÎ
èÁÉÍ
÷ÏÌØÆÏ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
F/6070 Fridman Malka Abramovna 1908 F Pinskaia Lenin æÒÉÄÍÁÎ
íÁÌËÁ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ ìÅÎÉÎ
F/6933 Fuksman Ber Meyerovich 1920 M Pinsk æÕËÓÍÁÎ âÅÒ
íÅÅÒÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
F/6964 Fuksman Ruvim Tevelevich 1924 M BSSR Pinsk æÕËÓÍÁÎ
òÕ×ÉÍ
ôÅ×ÅÌÅ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
G/9467 Galetskii Evel' Moiseyevich 1922 M Pinsk çÁÌÅÃËÉÊ
å×ÅÌØ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
G/9460 Galetskii Shmul' Kivovich 1922 M Pinsk çÁÌÅÃËÉÊ
ûÍÕÌØ
ëÉ×Ï×ÉÞ ðÉÎÓË
G/249 Garnovskaia El'kaia Leibovna 1875 F Pinskaia Dunonets
çÁÒÎÏ×ÓËÁÑ üÌØËÁÑ ìÅÊÂÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ
äÕÎÏÎÅÃ
G/248 Garnovskii Genrikh 1898 M Pinskaia Dunonets
çÁÒÎÏ×ÓËÉÊ
çÅÎÒÉÈ ðÉÎÓËÁÑ äÕÎÏÎÅÃ
G/15538 Gasmak Sarra L'vovna 1908 F Zap Belorussiia Pinsk
çÁÓÍÁË
óÁÒÒÁ ìØ×Ï×ÎÁ úÁÐ âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ ðÉÎÓË
G/955 Gekel'man Mariia Tishelevna 1876 F Pinskaia Lunenets
çÅËÅÌØÍÁÎ
íÁÒÉÑ ôÉÛÅÌÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ ìÕÎÅÎÅÃ
G/3471 Geonikman Genia Evseyevna 1917 F Pinsk çÅÏÎÉËÍÁÎ
çÅÎÑ
å×ÓÅÅ×ÎÁ ðÉÎÓË
G/2146 Gerchuk Klara Viniaminovna 1916 F Pinskaia Leninskii
Mikashevich çÅÒÞÕË ëÌÁÒÁ ÷ÉÎÉÁÍÉÎÏ×ÎÁ
ðÉÎÓËÁÑ ìÅÎÉÎÓËÉÊ íÉËÁÛÅ×ÉÞ
G/2145 Gerchuk Meyer Litman. 1922 M Pinskaia Bikotev çÅÒÞÕË
íÅÅÒ
ìÉÔÍÁÎ. ðÉÎÓËÁÑ âÉËÏÔÅ×
G/2662 Gerchuk Mikhail Litmenovich 1910 M Pinskaia Leninskii
Mikashevich çÅÒÞÕË íÉÈÁÉÌ ìÉÔÍÅÎÏ×ÉÞ
ðÉÎÓËÁÑ ìÅÎÉÎÓËÉÊ íÉËÁÛÅ×ÉÞ
G/1297 Gil'fenberg Raisa Shmulovna 1911 F BSSR Pinsk
çÉÌØÆÅÎÂÅÒÇ
òÁÉÓÁ ûÍÕÌÏ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
G/3075 Gleiberzon Moishe Samuilov. 1906 M BSSR Pinsk
çÌÅÊÂÅÒÚÏÎ
íÏÊÛÅ óÁÍÕÉÌÏ×. âóóò ðÉÎÓË
G/2982 Glinianskii Ruvim Gershevich 1917 M Pinskaia Gantsevichskii
Gantsevichi çÌÉÎÑÎÓËÉÊ òÕ×ÉÍ çÅÒÛÅ×ÉÞ
ðÉÎÓËÁÑ çÁÎÃÅ×ÉÞÓËÉÊ çÁÎÃÅ×ÉÞÉ
G/4676 Glouberman Shlel' Ezrovich 1908 M Pinskaia Pinsk
çÌÏÕÂÅÒÍÁÎ
ûÌÅÌØ üÚÒÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
G/4959 Godna Rakhil' Meyerovna 1913 F Pinskaia Lunetskii Chuchevichsk
çÏÄÎÁ òÁÈÉÌØ íÅÅÒÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ
ìÕÎÅÃËÉÊ þÕÞÅ×ÉÞÓË
G/4960 Godnik David Ischevich 1907 M Pinskaia Pinsk çÏÄÎÉË
äÁ×ÉÄ
éÝÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
G/4700 Gol'berg Lev Abramovich 1934 M Pinsk çÏÌØÂÅÒÇ ìÅ×
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ
ðÉÎÓË
G/4956 Gol'berg Polina Mikhailovna 1922 F Pinskaia Pinsk
çÏÌØÂÅÒÇ
ðÏÌÉÎÁ íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
G/6112 Gol'dberg Lev Abramovich 1924 M Pinskaia Pinsk
çÏÌØÄÂÅÒÇ ìÅ×
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
G/6963 Gol'dfarb Movsha Moishevich 1925 M BSSR Pinsk
çÏÌØÄÆÁÒ íÏ×ÛÁ
íÏÊÛÅ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
G/6160 Gol'din Iudel' Mordukhov. 1915 M BSSR Pinsk çÏÌØÄÉÎ
àÄÅÌØ
íÏÒÄÕÈÏ×. âóóò ðÉÎÓË
G/5939 Gol'dina Doba Moiseyevna 1920 F BSSR Pinsk çÏÌØÄÉÎÁ
äÏÂÁ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
G/6196 Gol'dina Iulia Samuilovna 1905 F Pinsk çÏÌØÄÉÎÁ
àÌÑ
óÁÍÕÉÌÏ×ÎÁ ðÉÎÓË
G/7041 Gol'dman Riva Lazarevna 1910 F Pinsk çÏÌØÄÍÁÎ
òÉ×Á
ìÁÚÁÒÅ×ÎÁ ðÉÎÓË
G/6691 Gol'shman Leia Itskovna 1910 F BSSR, Pinskaia Pinsk
çÏÌØÛÍÁÎ
ìÅÑ éÃËÏ×ÎÁ âóóò, ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
G/7454 Gol'sman Sonia Aiztov. 1922 F BSSR Pinsk çÏÌØÓÍÁÎ
óÏÎÑ
áÊÚÔÏ×. âóóò ðÉÎÓË
G/7807 Gotlib Mordukh Itskovich 1923 M Pinsk çÏÔÌÉÂ
íÏÒÄÕÈ éÃËÏ×ÉÞ
ðÉÎÓË
G/12100 Grinberg Genia Girshevna 1910 F Pinsk çÒÉÎÂÅÒÇ
çÅÎÑ
çÉÒÛÅ×ÎÁ ðÉÎÓË
G/11596 Grinitan Nakhaina Iudel 1910 F B.S.S.R Pinskii
çÒÉÎÉÔÁÎ
îÁÈÁÉÎÁ àÄÅÌ â.ó.ó.ò ðÉÎÓËÉÊ
G/13635 Gumer Leiba Shmoilovich 1908 F Pinskaia Lupinets çÕÍÅÒ
ìÅÊÂÁ
ûÍÏÊÌÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ìÕÐÉÎÅÃ
YA/536 Iampol'skaia Tsipora Leibovna 1900 F Vinnitskaia Pinsk
ñÍÐÏÌØÓËÁÑ ãÉÐÏÒÁ ìÅÊÂÏ×ÎÁ ÷ÉÎÎÉÃËÁÑ
ðÉÎÓË
YU/276 Iulevich Shlema Abramovich 1922 M Pinskaia Lunenets Lokhva
àÌÅ×ÉÞ ûÌÅÍÁ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
ìÕÎÅÎÅà ìÏÈ×Á
K/413 Kagan Golda Iserovna 1901 F BSSR Pinsk ëÁÇÁÎ çÏÌÄÁ
éÓÅÒÏ×ÎÁ
âóóò ðÉÎÓË
K/419 Kagan Grigorii Moiseyevich 1887 M Zap Belorusiia Pinsk
ëÁÇÁÎ
çÒÉÇÏÒÉÊ íÏÉÓÅÅ×ÉÞ úÁÐ âÅÌÏÒÕÓÉÑ
ðÉÎÓË
K/482 Kagan Mariia Aronovna 1904 F Zap Belorusiia Pinsk ëÁÇÁÎ
íÁÒÉÑ
áÒÏÎÏ×ÎÁ úÁÐ âÅÌÏÒÕÓÉÑ ðÉÎÓË
K/2177 Kaplan Lusia Efrimovich 1935 M Pinskaia Pinsk ëÁÐÌÁÎ
ìÕÓÑ
åÆÒÉÍÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
H/1464 Khash Iakov Iosifovich 1902 M BSSR Pinsk èÁÛ ñËÏ×
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ
âóóò ðÉÎÓË
H/2057 Kheifets Khasia Sheind 1918 F Pinskaia èÅÊÆÅà èÁÓÑ
ûÅÊÎÄ ðÉÎÓËÁÑ
H/2882 Khrolinskaia Ester-Khaia Aronovna 1915 F Rovenskaia Pinsk
èÒÏÌÉÎÓËÁÑ üÓÔÅÒ-èÁÑ áÒÏÎÏ×ÎÁ
òÏ×ÅÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
H/1750 Khvoinik Ester Fishelevna 1919 F BSSR Pinsk è×ÏÊÎÉË
üÓÔÅÒ
æÉÛÅÌÅ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
K/6308 Kirshenbaum Iosek Vol'fovich 1919 M Pinskaia Mikoshevich
ëÉÒÛÅÎÂÁÕÍ éÏÓÅË ÷ÏÌØÆÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
íÉËÏÛÅ×ÉÞ
K/6991 Kleiberman Shumin Leibovich 1924 M BSSR Pinsk
ëÌÅÊÂÅÒÍÁÎ
ûÕÍÉÎ ìÅÊÂÏ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
K/7676 Klingevis Osher Ishkovich 1923 M Pinskaia Telekhan
ëÌÉÎÇÅ×ÉÓ
ïÛÅÒ éÛËÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ôÅÌÅÈÁÎ
K/8179 Knubovets Bella Nakhmanovna 1925 F BSSR Pinsk ëÎÕÂÏ×ÅÃ
âÅÌÌÁ
îÁÈÍÁÎÏ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
K/8180 Knubovets Nokhim Iankelevich 1894 M BSSR Pinsk
ëÎÕÂÏ×Åà îÏÈÉÍ
ñÎËÅÌÅ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
K/10170 Kolodnaia Estra 1910 F Pinsk ëÏÌÏÄÎÁÑ üÓÔÒÁ
ðÉÎÓË
K/10170 Kolodnaia Estra 1910 F Pinsk ëÏÌÏÄÎÁÑ üÓÔÒÁ
ðÉÎÓË
K/10143 Kolodnyi Nakhmin Estrovich 1900 M Pinsk ëÏÌÏÄÎÙÊ
îÁÈÍÉÎ
üÓÔÒÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
K/10143 Kolodnyi Nakhmin Estrovich 1900 M Pinsk ëÏÌÏÄÎÙÊ
îÁÈÍÉÎ
üÓÔÒÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
K/10347 Komar Evsei Shlemovich 1923 M Pinsk ëÏÍÁÒ å×ÓÅÊ
ûÌÅÍÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
K/10349 Komar Isrol Shlemovich 1921 M Pinsk ëÏÍÁÒ éÓÒÏÌ
ûÌÅÍÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
K/11440 Korzh Iankel' Davidovich 1921 M Pinsk ëÏÒÖ ñÎËÅÌØ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
K/13346 Krashevskii Voitsel Iosifovich 1901 M Pol'sha Pinsk
ëÒÁÛÅ×ÓËÉÊ ÷ÏÊÃÅÌ éÏÓÉÆÏ×ÉÞ ðÏÌØÛÁ
ðÉÎÓË
K/13882 Kremer Merdo Gilevich 1920 M Pinsk ëÒÅÍÅÒ íÅÒÄÏ
çÉÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
K/14268 Krivulina Khaia Grigor'yevna 1904 F BSSR Pinsk
ëÒÉ×ÕÌÉÎÁ èÁÑ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
K/15907 Kupervasser Estera Moiseyevna 1917 F Pinskaia Kozhengrodok
ëÕÐÅÒ×ÁÓÓÅÒ üÓÔÅÒÁ íÏÊÓÅÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ
ëÏÖÅÎÇÒÏÄÏË
L/1181 Lebschettsa Abram Iosipovich 1917 M Pinskii David-gorodok
ìÅÂÝÅÔÃÁ áÂÒÁÍ éÏÓÉÐÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÉÊ
äÁ×ÉÄ-ÇÏÒÏÄÏË
L/1180 Lebschettsa Masha Abramovna 1920 F Pinskaia David-gorodok
ìÅÂÝÅÔÃÁ íÁÛÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ
äÁ×ÉÄ-ÇÏÒÏÄÏË
L/2067 Levin Gilel Mikhelevich 1921 M Pinsk ìÅ×ÉÎ çÉÌÅÌ
íÉÈÅÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
L/6303 Litenberg Khaim Samuilovich 1922 M Pinskaia Telekhany
ìÉÔÅÎÂÅÒÇ èÁÉÍ óÁÍÕÉÌÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
ôÅÌÅÈÁÎÙ
L/6304 Litenberg Saul Mendelevich 1892 M Pinskaia Telekhany
ìÉÔÅÎÂÅÒÇ óÁÕÌ íÅÎÄÅÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
ôÅÌÅÈÁÎÙ
L/8043 Liubetskii Iosif Mordukhovich 1923 M Pinskaia Gantsevichi
ìÀÂÅÃËÉÊ éÏÓÉÆ íÏÒÄÕÈÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
çÁÎÃÅ×ÉÞÉ
L/5409 Livshits Fania Kusievna 1911 F Pinskaia Pinsk ìÉ×ÛÉÃ
æÁÎÑ
ëÕÓÉÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
M/454 Maizel' David Berkovich 1899 M Pinskaia Gantsevichi
íÁÊÚÅÌØ
äÁ×ÉÄ âÅÒËÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ çÁÎÃÅ×ÉÞÉ
M/962 Malner Peisa Khaimovich 1923 M Pinsk íÁÌÎÅÒ ðÅÊÓÁ
èÁÉÍÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
M/3977 Melamed Mina Viktorovna 1920 F Zap Belorussiia Pinsk
íÅÌÁÍÅÄ
íÉÎÁ ÷ÉËÔÏÒÏ×ÎÁ úÁÐ âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ ðÉÎÓË
M/4970 Meshel' Zeilik Khaimovich 1909 M BSSR Pinsk íÅÛÅÌØ
úÅÊÌÉË
èÁÊÍÏ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
M/5242 Miller Leia Vol'fovna 1908 F Pinskaia Mikashevich íÉÌÌÅÒ
ìÅÑ
÷ÏÌØÆÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ íÉËÁÛÅ×ÉÞ
M/5249 Miller Leizer Leibovich 1915 M Pinskaia Mikoshevich
íÉÌÌÅÒ
ìÅÊÚÅÒ ìÅÊÂÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ íÉËÏÛÅ×ÉÞ
M/8254 Mogilenskii Aron Moiseyevich 1922 M Pinskaia Leninskii
Mikashevichi íÏÇÉÌÅÎÓËÉÊ áÒÏÎ íÏÊÓÅÅ×ÉÞ
ðÉÎÓËÁÑ ìÅÎÉÎÓËÉÊ íÉËÁÛÅ×ÉÞÉ
M/6993 Mogilevskii Iankel' Moiseyevich 1920 M Pinskaia Leninskii
Mikashevichi íÏÇÉÌÅ×ÓËÉÊ ñÎËÅÌØ íÏÊÓÅÅ×ÉÞ
ðÉÎÓËÁÑ ìÅÎÉÎÓËÉÊ íÉËÁÛÅ×ÉÞÉ
M/8223 Movshovich Khaim Shmuilovich 1924 M Pinskaia BSSR Ganchevskii
Ganchev íÏ×ÛÏ×ÉÞ èÁÉÍ ûÍÕÉÌÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
âóóò çÁÎÞÅ×ÓËÉÊ çÁÎÞÅ×
N/916 Neiman Vasilii Dmitrovich 1909 M Pinskaia Pinsk îÅÊÍÁÎ
÷ÁÓÉÌÉÊ
äÍÉÔÒÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
N/1475 Nisbaum Mordukh Itskovich 1918 M Pinskaia Lunetskii Lunets
îÉÓÂÁÕÍ íÏÒÄÕÈ éÃËÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
ìÕÎÅÃËÉÊ ìÕÎÅÃ
O/588 Ol'iand Per' Ganovna 1900 F Zap Belorussiia Pinsk ïÌØÑÎÄ
ðÅÒØ
çÁÎÏ×ÎÁ úÁÐ âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ ðÉÎÓË
P/5273 Pekman Grigorii Abramovich 1908 M Poleskaia Pinsk ðÅËÍÁÎ
çÒÉÇÏÒÉÊ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ ðÏÌÅÓËÁÑ ðÉÎÓË
P/5275 Pekman Sofiia Semenovna F Polesskaia Pinsk ðÅËÍÁÎ
óÏÆÉÑ
óÅÍÅÎÏ×ÎÁ ðÏÌÅÓÓËÁÑ ðÉÎÓË
P/272 Perchik Itsko Movshovich 1925 M Pinskaia Pinsk ðÅÒÞÉË
éÃËÏ
íÏ×ÛÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
P/1838 Piskunova Rakhil' Konstantinovna 1906 F Pinskaia Pinsk
ðÉÓËÕÎÏ×Á òÁÈÉÌØ ëÏÎÓÔÁÎÔÉÎÏ×ÎÁ
ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
P/4081 Piunchik Moisei Shlemovich 1921 M Pinskaia Bikoshev
ðÀÎÞÉË
íÏÉÓÅÊ ûÌÅÍÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ âÉËÏÛÅ×
P/3827 Pushka Berka Artovich 1905 M Pinsk ðÕÛËÁ âÅÒËÁ
áÒÔÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
R/1420 Rabinovich Bor Ovseyevich 1893 M Pinsk òÁÂÉÎÏ×ÉÞ
âÏÒ
ï×ÓÅÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
R/1398 Rabinovich Borzt Ovseyevich 1893 M Pinsk òÁÂÉÎÏ×ÉÞ
âÏÒÚÔ
ï×ÓÅÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
R/1626 Rabinovich Reveka Lazarevna 1896 F Pinsk òÁÂÉÎÏ×ÉÞ
òÅ×ÅËÁ
ìÁÚÁÒÅ×ÎÁ ðÉÎÓË
R/1632 Rabinovich Revekka Lazarevna 1896 F Pinsk òÁÂÉÎÏ×ÉÞ
òÅ×ÅËËÁ
ìÁÚÁÒÅ×ÎÁ ðÉÎÓË
R/2632 Rapoport David Izrail'yevich 1868 M Zap BSSR Pinsk
òÁÐÏÐÏÒÔ
äÁ×ÉÄ éÚÒÁÉÌØÅ×ÉÞ úÁÐ âóóò ðÉÎÓË
R/2489 Rapoport Khasia Shmuilovna 1869 F Zap BSSR Pinsk
òÁÐÏÐÏÒÔ
èÁÓÑ ûÍÕÊÌÏ×ÎÁ úÁÐ âóóò ðÉÎÓË
R/2454 Rapoport Sofiia Davidovna 1898 F Zap BSSR Pinsk
òÁÐÏÐÏÒÔ
óÏÆÉÑ äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ úÁÐ âóóò ðÉÎÓË
R/4483 Riterman Aron Iakovlevich 1896 M Pinsk òÉÔÅÒÍÁÎ
áÒÏÎ
ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
R/4485 Riterman Khaia Moiseyevna 1897 F Pinsk òÉÔÅÒÍÁÎ
èÁÑ
íÏÊÓÅÅ×ÎÁ ðÉÎÓË
R/4484 Riterman Lev Aronovich 1924 M Pinsk òÉÔÅÒÍÁÎ ìÅ×
áÒÏÎÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
R/4486 Riterman Raia Gershevna 1875 F Pinsk òÉÔÅÒÍÁÎ òÁÑ
çÅÒÛÅ×ÎÁ ðÉÎÓË
R/6759 Rotkel' Abram Ledovich 1923 M Pinsk òÏÔËÅÌØ
áÂÒÁÍ ìÅÄÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
R/6857 Rotshtein Iosif Nakhimovich 1924 M Pinsk òÏÔÛÔÅÊÎ
éÏÓÉÆ
îÁÈÉÍÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
R/5206 Rozenkranets Gitlia Iankelevna 1907 F Pinsk
òÏÚÅÎËÒÁÎÅÃ
çÉÔÌÑ ñÎËÅÌÅ×ÎÁ ðÉÎÓË
R/5456 Rozman Iakov Lazarevich 1896 M Pinsk òÏÚÍÁÎ ñËÏ×
ìÁÚÁÒÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
R/7294 Rubinshtein Ginda Abramovna 1898 F Pinskaia BSSR Leninskii
Mikoshevichi òÕÂÉÎÛÔÅÊÎ çÉÎÄÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ
ðÉÎÓËÁÑ âóóò ìÅÎÉÎÓËÉÊ
íÉËÏÛÅ×ÉÞÉ
R/8790 Ryzhko Aleksandr Petrovich 1922 M Pinskaia Laimenskii Chimarin
òÙÖËÏ áÌÅËÓÁÎÄÒ ðÅÔÒÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
ìÁÉÍÅÎÓËÉÊ þÉÍÁÒÉÎ
S/747 Sapozhnik Sholom Meyerovich 1911 M Pinskaia Lenetskii
Chuchevichsk óÁÐÏÖÎÉË ûÏÌÏÍ íÅÅÒÏ×ÉÞ
ðÉÎÓËÁÑ ìÅÎÅÃËÉÊ þÕÞÅ×ÉÞÓË
S/1065 Saranchuk Sofiia Grigor'yevna 1904 F BSSR Pinsk
óÁÒÁÎÞÕË
óÏÆÉÑ çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
SH/1098 Shapiro Feiga Shaevna 1904 F Pinskaia Davidgorodok
ûÁÐÉÒÏ
æÅÊÇÁ ûÁÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ äÁ×ÉÄÇÏÒÏÄÏË
SH/791 Shapiro Izrail' Sholomovich 1893 M Pinskaia David-gorodsk
ûÁÐÉÒÏ éÚÒÁÉÌØ ûÏÌÏÍÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
äÁ×ÉÄ-ÇÏÒÏÄÓË
SH/915 Shapiro Mania Elevna 1921 F Pinsk ûÁÐÉÒÏ íÁÎÑ
üÌÅ×ÎÁ ðÉÎÓË
SH/1185 Shapiro Shalom Izrailevich 1925 M Pinskaia David-gorodok
ûÁÐÉÒÏ ûÁÌÏÍ éÚÒÁÉÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
äÁ×ÉÄ-ÇÏÒÏÄÏË
SH/5431 Shevzis Isaak Iulevich 1890 M BSSR Pinsk ûÅ×ÚÉÓ
éÓÁÁË àÌÅ×ÉÞ
âóóò ðÉÎÓË
SH/5874 Shkliarevich David Moiseyevich 1924 M BSSR Pinsk
ûËÌÑÒÅ×ÉÞ
äÁ×ÉÄ íÏÉÓÅÅ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
SH/5875 Shkliarevich Moisei Khanan'yevich 1892 M BSSR Pinsk
ûËÌÑÒÅ×ÉÞ íÏÉÓÅÊ èÁÎÁÎØÅ×ÉÞ âóóò
ðÉÎÓË
SH/5870 Shkliarevich Tsilia Davidovna 1898 F BSSR Pinsk
ûËÌÑÒÅ×ÉÞ
ãÉÌÑ äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
SH/5581 Shkliarnik Enta Elevna 1911 F Pinskaia BSSR Pinsk
ûËÌÑÒÎÉË
åÎÔÁ åÌÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ âóóò ðÉÎÓË
SH/5571 Shkliarnik Malka Faivelevna 1906 F Pinskaia BSSR Pinsk
ûËÌÑÒÎÉË íÁÌËÁ æÁÊ×ÅÌÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ
âóóò ðÉÎÓË
SH/5567 Shkliarnik Pesia Vol'fovna 1908 F Pinskaia BSSR Pinsk
ûËÌÑÒÎÉË ðÅÓÑ ÷ÏÌØÆÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ âóóò
ðÉÎÓË
SH/5643 Shkol'nik Leiba Motveyevich 1909 M Pinsk ûËÏÌØÎÉË
ìÅÊÂÁ
íÏÔ×ÅÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
SH/5840 Shkuler Isaak Borukhovich 1907 M Pinskaia Gatsevichi
ûËÕÌÅÒ
éÓÁÁË âÏÒÕÈÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ çÁÃÅ×ÉÞÉ
SH/6191 Shlakman Khaim Davidovich 1921 M Pinskaia Pinsk
ûÌÁËÍÁÎ èÁÉÍ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË
SH/6554 Shmukler Eta Mikhailovna 1914 F Pinskaia Ganzhevskii
ûÍÕËÌÅÒ
üÔÁ íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ çÁÎÖÅ×ÓËÉÊ
SH/6525 Shmukler Roman Moiseyevich 1908 M Pinskaia Gontsevskii
ûÍÕËÌÅÒ òÏÍÁÎ íÏÉÓÅÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
çÏÎÃÅ×ÓËÉÊ
SH/9176 Shtenberg Zus Srul' 1880 M Leningradskaia Pinsk
ûÔÅÎÂÅÒÇ úÕÓ
óÒÕÌØ ìÅÎÉÎÇÒÁÄÓËÁÑ ðÉÎÓË
SH/2030 Shvartsblat Iankel' Iudelevich 1921 M Pinsk
û×ÁÒÃÂÌÁÔ
ñÎËÅÌØ àÄÅÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
SH/2026 Shvartsblat Isaak Iudelevich 1919 M Pinsk
û×ÁÒÃÂÌÁÔ éÓÁÁË
àÄÅÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
SH/2637 Shvartsman Zelik Khaimovich 1922 M BSSR Pinsk
û×ÁÒÃÍÁÎ úÅÌÉË
èÁÉÍÏ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
S/3766 Slutskii Fraim Abramovich 1923 M Pinskaia Bikoshev
óÌÕÃËÉÊ
æÒÁÉÍ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ âÉËÏÛÅ×
T/1338 Tel'meibetsa Elia Nez 1910 M BSSR Pinsk ôÅÌØÍÅÊÂÅÃÁ
üÌÑ îÅÚ
âóóò ðÉÎÓË
T/3454 Trebnik Leizer Abramovich 1911 M BSSR Pinsk ôÒÅÂÎÉË
ìÅÊÚÅÒ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
T/3490 Treibich Berko Moiseyevich 1918 M Pinsk ôÒÅÊÂÉÞ
âÅÒËÏ
íÏÊÓÅÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
TS/1142 Tsiklik Shalom Madalevich 1913 M Pinsk ãÉËÌÉË
ûÁÌÏÍ
íÁÄÁÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
TS/1512 Tsukerman Izrail' Iakovlevich 1915 M Pinskaia Luninets
ãÕËÅÒÍÁÎ éÚÒÁÉÌØ ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
ìÕÎÉÎÅÃ
T/4447 Turkenich Movta Shalomovich 1926 M Pinsk ôÕÒËÅÎÉÞ
íÏ×ÔÁ
ûÁÌÏÍÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
T/4150 Turkenich Naftoli Movshe-Leibovich 1907 M Pinsk
ôÕÒËÅÎÉÞ
îÁÆÔÏÌÉ íÏ×ÛÅ-ìÅÊÂÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
V/2644 Vaizblat Abram Moiseyevich 1916 M Pinskaia Bikoshev
÷ÁÊÚÂÌÁÔ
áÂÒÁÍ íÏÊÓÅÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ âÉËÏÛÅ×
V/2641 Vaizblat Elia Moiseyevich 1925 M Pinskaia Bikoshev
÷ÁÊÚÂÌÁÔ
üÌÑ íÏÊÓÅÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ âÉËÏÛÅ×
V/2643 Vaizblat Rokhmil' Moiseyevich 1921 M Pinskaia Bikoshev
÷ÁÊÚÂÌÁÔ òÏÈÍÉÌØ íÏÊÓÅÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
âÉËÏÛÅ×
V/2278 Vavulizhskaia Sonia Ovseyevna 1910 F BSSR Pinsk
÷Á×ÕÌÉÖÓËÁÑ
óÏÎÑ ï×ÓÅÅ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
V/908 Veitsman Meyer Aronovich 1918 M BSSR Pinsk ÷ÅÊÃÍÁÎ
íÅÅÒ
áÒÏÎÏ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
V/4020 Vil'kel'shkant Moris Isakovich 1903 M Zap. BSSR Pinsk
÷ÉÌØËÅÌØÛËÁÎÔ íÏÒÉÓ éÓÁËÏ×ÉÞ úÁÐ. âóóò
ðÉÎÓË
V/4605 Vishnevskii Ivan Emel'ianovich 1892 M Pinskaia Stalinsk
÷ÉÛÎÅ×ÓËÉÊ é×ÁÎ åÍÅÌØÑÎÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
óÔÁÌÉÎÓË
V/7447 Volynskaia Nekha Ekhnelevna 1912 F Pinskaia David
÷ÏÌÙÎÓËÁÑ
îÅÈÁ åÈÎÅÌÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ äÁ×ÉÄ
Z/263 Zager Ovsei Movshevich 1925 M Pinskaia Davidgorod úÁÇÅÒ
ï×ÓÅÊ
íÏ×ÛÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ äÁ×ÉÄÇÏÒÏÄ
Z/601 Zaichik Leva Iosifovich 1920 M Pinskaia Mikash úÁÊÞÉË
ìÅ×Á
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ íÉËÁÛ
Z/610 Zaichik Mordukh Mendel'yevich 1922 M Pinskaia Bikoshel'
úÁÊÞÉË
íÏÒÄÕÈ íÅÎÄÅÌØÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ âÉËÏÛÅÌØ
Z/1853 Zakharin Iokhvet Shepelevna 1865 F BSSR Pinsk úÁÈÁÒÉÎ
éÏÈ×ÅÔ
ûÅÐÅÌÅ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
Z/1859 Zakharin Shensel' Abramovich 1895 M BSSR Pinsk úÁÈÁÒÉÎ
ûÅÎÓÅÌØ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
Z/1847 Zakharin Tsilia Faitelevna 1907 F BSSR Pinsk úÁÈÁÒÉÎ
ãÉÌÑ
æÁÊÔÅÌÅ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
Z/742 Zalinskii Sholym Froimovich 1924 M BSSR Pinsk
úÁÌÉÎÓËÉÊ ûÏÌÙÍ
æÒÏÉÍÏ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
Z/985 Zal'tsberg Iakub El'iashevich 1913 M Pinskaia Mukashevich
úÁÌØÃÂÅÒÇ ñËÕ åÌØÑÛÅ×ÉÞ ðÉÎÓËÁÑ
íÕËÁÛÅ×ÉÞ
Z/965 Zal'tsman Noim Peisakhovich 1924 M Pinsk úÁÌØÃÍÁÎ
îÏÉÍ
ðÅÊÓÁÈÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
Z/1259 Zaretskaia Rakhil' Leibovna 1888 F BSSR Pinsk úÁÒÅÃËÁÑ
òÁÈÉÌØ
ìÅÊÂÏ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
Z/1281 Zaretskii Lev Davidovich 1892 M BSSR Pinsk úÁÒÅÃËÉÊ
ìÅ×
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ âóóò ðÉÎÓË
Z/1246 Zaritskii Ruvin Izrailovich 1913 M Pinsk úÁÒÉÃËÉÊ
òÕ×ÉÎ
éÚÒÁÊÌÏ×ÉÞ ðÉÎÓË
Z/2434 Zel'bert Simkha L 1920 F Pinskaia Pikashov úÅÌØÂÅÒÔ
óÉÍÈÁ ì
ðÉÎÓËÁÑ ðÉËÁÛÏ×
Z/2130 Zemel'skii Sholem Srulevich 1924 M Pinsk
úÅÍÅÌØÓËÉÊ ûÏÌÅÍ
óÒÕÌÅ×ÉÞ ðÉÎÓË
Z/4014 Zlatkina Praskov'ia Adol'fovna 1904 F BSSR Pinsk
úÌÁÔËÉÎÁ
ðÒÁÓËÏ×ØÑ áÄÏÌØÆÏ×ÎÁ âóóò ðÉÎÓË
Z/4517 Zus'man Sara Medelevna 1904 F Pinskaia Pinsk úÕÓØÍÁÎ
óÁÒÁ
íÅÄÅÌÅ×ÎÁ ðÉÎÓËÁÑ ðÉÎÓË