Return to Vileyka Home Page
Business directory of Vilejka from the year 1929


Business directory of Vilejka from the year 1929.
http://data.jewishgen.org/jri-pl/1929/loadtop.htm?2104
Population of Vileyka in the year 1929; 3417 people.
District leader/starosie; L. Witkowski
Mayor/maire; Jan Holownia
Commander of the fire department/ corps des pompier volont. ; U.
Florman
Physicians/medecins; Jurkowski Leopold, Kolosowski Stan, Komendantow
Mikolaj,
Krauss Alfred,Blidsztejn.
Dentists; Balaszynska- Iwianska Sora, (Dab- Bicranckiego)- Tkinska,.
Vetrenerian/medecins veterinaires; Bialobrzeski Bol, Sw. Jerska.
lawyers/avocats; alaszynski Leon ( obr. sad.), (Dab-Biernackkiego)-
Kozko Kaz
( obr. sad.)Steckiewicz Jakob, (Pilsudskiego)
Notaries/notaires; Kuzminski Wlad, (Poholanska).
Midwife/sages femmes/ wise women; Kopelwicz M., Minkowska E.-
Szymonwsska
Ant., pl. Sw. Jerski- Taboryska Rudnicka Z.
Hardware stores/ drogueries; xBerman G., (Pilsudskiego)- Szulman C.,
(Pilsudskiego)
Pharmecies ; xBujniewicz Zofia, (Pilsudskiego).
Banks;Wilejeski Powiatowy Spoldzielczy.- xZydowski bank Ludowy
tinware/tinsmith/ferblanties;Chajet M.
Fabrics/fabric merchants/tissus; Epsztejn M., (Pilsudskiego)- xFuterfas
S.,(Pilsudskiego)- xGasiewski M., (Pilsudskiego)- Golub G.,
(Pilsudskiego)-
xGordon C., (Pilsudskiego)- xGurewicz I.- xGutkin K.- Norman M.-
Rabinowicz
Ch.
Wood craftsman/Carpenters/ Charpenteirs;Ciszko A, (Cholopowska-)
Koladow J.,
(Slobodzka)- Mikolajewicz W., (Slobodzka)
Confectioners (sweets store)/confiseurs; xBunimowicz M., (Krotka)-
Kopelowicz M., (Pilsudskiego)- xLewin J.- Lewin R.,-xMordochowiczS.,
(Pilsudskiego), Gurewicz Faja(Ortowskiego)- Lando R.
Bonbons/Candy;Landu Ch.
Caps maker/fabr. de casquettes; Blinder S., (Pilsudskiego)- Sobol B,
(Pilsudskiego)
Printing works/imprimeries; Flekser Sz,
Drinks/bois; Gryngaus- Gurewicz S.and Gutman B.- Sosenski J., Gurewicz
Sz.,
Frejdus J and Gutman B.- Szulman J and Gurewicz B. Gurewich B. and
Wajnes-
Gurewicz M.- Kagan Ch., (Orlowskiego). Alperowicz B. and Sosenski A.-
Kopelowicz A. and Norman B., (Pilsudskiego).
Physician's assistant/ barber-surgeons/barbiers-chirurgiens; Kozma N.,
(Slobodzka)- mikulicz T.' Prosi anbka- Wojkiewicz D.
Photographers; Berman B., (Pilsudskiego)- Bezprozwany L.,
(Molodechanska).
Hairdressers/ coiffeurs; Litwinienko J., (Pilsudskiego)- Norman A.,
(Pilsudskiego)- Ruderman S., (Pilsudskiego) Chazanowicz M.,
(Orlowskiego)
Dry goods/notions/fancy goods/ merceries/ draperies; x Alperowicz R.,(
Pilsudskiego)- xChajet A., - Czarny J., (Pilsudskiego)- Dynersztejn A.,
Dr.
Orlowskiego- xGrejcer D.- Gryngaus B.- xKopelowicz B.,- Kopelowicz Ch.-
xKopelowicz Cypa, (Pilsudskiego)- Kopelowicz M.- xLewin M.,- Landu J.-
xNorman C.- (Pilsudskiego). Norman Ch.- Ptawnik D.,- Rozenbaum S.-
Sosenka R.- xZegainistrz E., (Pilsudskiego)
Potter/ potiera; Nol S., (Dr. Orlowskiego)
Surveyors/ geometres/ geometricians; Suchy A.
Tea dealer/tea shop/tea-room/debits de the; Gobolow L., pl. Sw. Jerski-
xGrynganz M.- Kopelowicz D.-Kopelowicz H., (Pilsudskiego)- Kopelowicz
J. -
Kugeil Ch.- Kurylowicz J.- xNorman J.- Sutkiewicz A., Sw. Jorska.
Hotels;Hotel Astoria, Wl. Dubin (Dubinowa), Poholanska- Hotel Belgia,
Wl.
Kugiel Ch. (Pilsudskiego)- Hotel Dagmara, Wl. Kopelowicz J. ,
(Pilsudskiego)-
Hotel
Europa, Wl. Karczmer C., (Krotka)- Hotel Szlachechki, Wl. Kopelowicz M.
(Pilsuskiego)- Hotel Warszawski, wl. Kopelowicz Z., (Pilsuskiego)-
Hotel
Wilno, wl. Norman N., (Pilsuskiego).
Hotel Italja, wl. Kopelowicz Z. (Pilsuskiego).
Bookbinders/ relieurs; Horbaczewski J.- Koladow E.
Stems for shoes (shoe trees or producer of rubber for making galoshes
or
leather-stitcher)/ tiges pour chaussures ; Ekman Sz., (Pilsuskiego)-
Melcer
I., (Pilsuskiego).
women's hats/ modes; Pietraszkiewiczowna Jadwiga.
Baths/ bains ; Szulman M., (Mickiewicza).
Cinema; Sawicki Ignacy, (Mickiewicza).
Cooperatives; xSpodzielnia Pracownikow Panstwowych and Komunalnych, Sp.
Z
O.O.Pa
---Giciecz K. , (Molodeczanska)- Szalkowski J., (Dab- Biernackiego)-
Szulmanowie E and M., (Pilsuskiego).
Tailors/ tailleurs;Elterman Z.- (Pilsuskiego)- Filistowicz K.,
(Pilsuskiego)-
Golub A., (3 Maja)- Golub M., Krotka- Gurewicz N., (Molodeczanska)-
Kopelowicz I., (Dr. Orlowski)- Norman B.,- Korozka G.,
Dr. Orlowski- (Dab- Biernackiego)-- Petelski S., (Dab- Biernackiego)-
Parowska A., (Pilsuskiego)-Tajc M., (Orlowskieg)
Librairies/ Libraries;xJuczewska F.- Towarzystwo Bialoruskiej Szkoly,
(Dab-
Biernackiego)
Forestry operation/ exploitations forestieres; xDubin and Salomon-
Frejdes
Judel, Alperowicz Zalman and Wulfin Mendel- Kaler Naum, Bunimowicz Elja
and
Norman Boruch. Lewinson Iz.- Norman B. and Kopelowicz A.- Sosenski
Jowel-
Szulman K. and Kagan Chaim,
Maker of Soaps/ Fabr. de Savons; Malaszkiewiez A., Mickiwicza.
Mills/ Moulins; Ejdelman Szaja (par), (Cholopowska).Dubin Salomon (par)
Shoes/Chaussures; xKopelowicz J., (Pilsuskiego). xWojsman S.,
(Pilsuskiego).
Masons/ Macons; Amolkowski A., (Molodeczanska)- Lewin M., (Dab-
Biernackiego).
Bakers/ Boulangers; Abramowicz, (Krotka)- Atroszkin K., Zawalna-
xCajet, (Dr.
Orlowskiego)-Grynganz M.,- Kazdan Z., (Pilsuskiego). Kugiel Ch.,
(Pilsuskiego)- Liwszyc Ch., (Krotka).
Office or writing supplies/ fournitures de bureaz; xBossakowska M. Tajc
B.
Breweries/ Brasseries; Czarny J., (Pilsuskiego)- Kopelowicz M.,
(Pilsuskiego)- Kopelowicz S. Bunimowicz S.
Beer/ Biere; Gutkin K.,(Pilsuskiego)- xLampart A., (Dr. Orlowskiego).
podklady kolejowe-wyrob/fabric de traverses pour chem, de fer/ fabric
of
cross-pieces for chem, iron ;Gryngans B.(Molodecznianska) Kagan Ch.
(Cholopowska)
Petitions and translations/ Petitions et traductions; xKopelwicz Sz.,
Restaurants; x"Lwowianka", wl. Dackow M. ,(Pilsuskiego)- pieniazek H.-
Teurle R.
(Dab-Biernackkiego)
Agricultural implements/ instruments agricoles; x Rolnik", Spoldz.
Roln.
Handl. Z.O.O.
article divers/ various articles ; Golub B., Dr. Orlowskiego. Kaleka
Sz. -
Norman Ch.- Norman M.
Butchers/ Bouchers; Kopelwicz I.,- Kopelowicz J. and lewin M. - xLewin
E..,
(Orlowskiego).- Lewin Mickiewicza- Norman A., - xNormanB., Mickiewicza-
xNorman M.- Norman Zelik and Norman Zusman
saddlers/selliers ; Liberman Sz.
Leathers/ Cuirs ;xEkman Sz.., (Pilsuskiego)- xKopelowicz Ch.-
Kopelowicz
Sz., (Pilsuskiego)-- Tajet E. Melcer Z., (Pilsuskiego).
Liquor/ Spiritueuz;....xMolozowy A.- xSobranski J., (Pilsuskiego)-
xSpustck
A., (Pilsuskiego)-
Comestibles/ Edible Abramowicz M., Krotkn- Alperowicz E. Krotka-
xBalaszowa
M. (Pilsuskiego)-- Berkowicz Sz., Krotka- Kaleka Ch. Pilsuskiego-
xKazdan
Z., (Pilsuskiego)- xKopelowicz C.., (Pilsuskiego) xKpelowicz G.,
(Pilsuskiego)- Liwszyc L- xLando J., (Pilsuskiego)-Norman I.,
(Pilsuskiego)-Norman N.- Norman Sz.- xSwirskiO. iJendaskin D.,
(Molodeczanska)- Wirnikowska Wl. Cymerman F. and Norman I.. -
Piastunowicz Ch.
Munuisiers/ Lapidus Sz., Zawalna- Norman Sz., pl. Sw Jerski.
Shoe-makers/Cordonniers; Czesakow J., (Pilsuskiego)- Kopelowicz Z. and
Kopelowicz M., (Orlowskiego)- Wilenski L., (Dab Biernackiego).
Matieres premieres/ Matters premieres;Rudicki L., (Pilsuskiego)-
Metal workers/Serruriers; Mleczko J., (3 Maja).
tapestry makers/ tapissiers; Kalwarykski Tartak Parowy- Szapiro,
(Cholopowska). Dubin Solomon- Edelman Szaja, (Colopowska).
Tobaccos/Tabacs; xBorwik F.- Jurgenton K.- Spustek A. (Pilsuskiego)-
Porkbutchers/ Charcutiers; Lewandowicz J., (Pilsuskiego)-Surynt R.
seltzer factories / lemonade factory/ Fabr. d'eauz gazeuses; Kopelowicz
G.,
(Pilsuskiego)-Kugiel Ch. and Zarecki, (Pilsuskiego)-
Inns/Auberges ; Alperowicz R., (Pilsuskiego)- Kopelowicz Sz.,
(Pilsuskiego)- Norman Sz., (Pilsuskiego)
grains, cereals/ graines; Norman Icko and Cymerman Fajga.;
heating engineer or tile-stove setter/ Fumisttes; Koczergin P.
Pohulanska-
Lewin M. (Dab- Biernackiego).
Clock and watch makers/Horlogers/ xLewit N. , (Dr. Orlowskiego
Street.)
ironmonger/ hardware/Quenecailliers; Alperowicz J. and Szmukler J.,
(Pilsuskiego street)-
Landa R.- xSzenyniuk R.- Wewior B., (Pilsuskiego street)-