Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Return to Soly Home Page
LIST OF THE PERISHED FROM SOLY
Results of search for victims whose ( BIRTH, RESIDENCE OR PLACE OF
DEATH) location (including synonyms) is 'Soly'
Abramowicz Berko SOLY WILNO WILNO POLAND 1905 Page of Testimony
Abramowicz Chana SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Yeshaiahu SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Leja SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowitz Mosze SOLY WILNO WILNO POLAND 1884 Page of Testimony
Abramowicz Sheine SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Sara SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Grunia SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Israel SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Abram SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Liba SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Wolf SOLY WILNO WILNO POLAND 1913 Page of Testimony
Abramovicz Bela SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Mostwiliszkier Hinda SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramovic Abram SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Alper Batia (N
ee Magids) SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Alper Geula SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Alper Szloma SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Magids Michel SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Magids Jochewed SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony

Magids Khaia POLAND 1923 Page of Testimony
Magids Meir SOLY POLAND 1904 Page of Testimony
Magids Yitzkhak LEBEDJA POLAND 1902 Page of Testimony

Schapira Bela SOLY WILNO WILNO POLAND 1886 Page of Testimony
Kopelowicz Chawa SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1913 Page of
Testimony
Kopelowicz Abe SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1912 Page of
Testimony
Mostweliszker Mosche SOLY WILNO WILNO POLAND 1908 Page of
Testimony
Szapira Leah SOLY WILNO WILNO POLAND 1918 Page of Testimony
Mostweliszker Hinda SOLY WILNO WILNO POLAND 1909 Page of
Testimony
Szapira Icchak SOLY WILNO WILNO POLAND 1886 Page of Testimony

Elia OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND 1899 Page of Testimony
Israel OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND 1926 Page of Testimony
Cyrulnik Erma POLAND 1910 Page of Testimony
Kopilowitz Estera SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1924 Page of
Testimony
Entes Chaja SMORGONIE OSZMIANA WILNO POLAND 1902 Page of
Testimony
Szaftan Elia BEREZA KARTUSKAYA PRUZANA POLESIE POLAND 1909 Page
of Testimony
Reider Jda KOBYLNIK POSTAWY WILNO POLAND 1908 Page of Testimony
Szaftan Gita POLAND 1911 Page of Testimony
Chodosz SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1909 Page of Testimony
Engor Mirjam SMORGONIE OSZMIANA WILNO POLAND 1923 Page of
Testimony
Reider Chaim KOBYLNIK POSTAWY WILNO POLAND 1905 Page of Testimony

Ginzburg Eliyahu SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Szmuszkiewicz Miriam BRESLAV BRASLAW WILNO POLAND 1938 Page of
Testimony
Szmuszkiewicz Brajna BRESLAV BRASLAW WILNO POLAND 1917 Page of
Testimony
Source
Mastwilisker Masha SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Mastwilisker Malka SOLI BILGORAJ LUBLIN POLAND Page of Testimony
Szapira Rakhel SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Mastwilisker Moshe SOL WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Szapira Meir SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Bakszt Khaim OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND Page of Testimony
Meszi Moshe WILNA WILNO WILNO POLAND 1920 Page of Testimony
Szapira Masha SOLI BILGORAJ LUBLIN POLAND Page of Testimony
Szreder Elkhanan* WILNA WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Rudner Shmuel OSMIANY OSZMIANA WILNO POLAND 1888 Page of
Testimony
Szreder Gitel WILNO WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Bakszt Sara OSMIANY OSZMIANA WILNO POLAND Page of Testimony
Meszi Dvora OSMIANY OSZMIANA WILNO POLAND Page of Testimony
Szapira Tzipora SOLI BILGORAJ LUBLIN POLAND Page of Testimony
Arocker Reuven SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony

Abramowicz Beril SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Chana SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Moshe SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Raizel SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Mastwilisker Malka SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Szapira Pinkhas SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Szulewicz Dina OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND Page of Testimony

Shek Hirsh* WILNO WILNO WILNO POLAND 1891 Page of Testimony
Iakob Moshe SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1872 Page of Testimony
Branshtein Volf* SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Sidoriski Simkha SOL ZYWIEC KRAKOW POLAND 1935 Page of Testimony
Sorkin Reuven WILNO WILNO WILNO POLAND 1909 Page of Testimony
Machulski Zlata SMORGONIE OSZMIANA WILNO POLAND 1924 Page of
Testimony

Machulski Brakha SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1926 Page of
Testimony
Iakob Sheina SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1889 Page of Testimony
Iakob Sara SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1929 Page of Testimony
Shek Rakhel* WILNO WILNO WILNO POLAND 1891 Page of Testimony
Machulski Sara SOLY WILNO WILNO POLAND 1876 Page of Testimony

Schapira Bela SOLY WILNO WILNO POLAND 1886 Page of Testimony
Kopelowicz Chawa SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1913 Page of
Testimony
Kopelowicz Abe SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1912 Page of
Testimony
Mostweliszker Mosche SOLY WILNO WILNO POLAND 1908 Page of
Testimony
Szapira Leah SOLY WILNO WILNO POLAND 1918 Page of Testimony
Mostweliszker Hinda SOLY WILNO WILNO POLAND 1909 Page of
Testimony
Szapira Icchak SOLY WILNO WILNO POLAND 1886 Page of Testimony

Friedman Jeno SOLY WILNO WILNO POLAND 1872 Page of Testimony

Dawid GIERWIATY WILNO POLAND 1871 Page of Testimony
Levin* Barukh SOLA WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Levin* Ida SOL POLAND Page of Testimony
Levin* Shoshana SOL POLAND Page of Testimony
Levin* Shifra SOL POLAND Page of Testimony
Shternberg Ita KAMIONKI POLAND Page of Testimony
Levin* Moshe OSTROWIEC WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Shternberg KAMIONKA POLAND Page of Testimony
Rabinovitz Page of Testimony
Rabinovitz Unknown Page of Testimony
David Page of Testimony
Rabinovitz Ida Page of Testimony
Rabinovitz David Page of Testimony
Barukh Page of Testimony
Donde Yona Page of Testimo

Levin* Yerakhmiel OSTROWIEC WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Levin* Rivka OSTROVETS WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Levin* Yosef OSTROWIEC WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Levin* Volf* SOL POLAND Page of Testimony
Lewin Rachel OSTROWIEC WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Levin* Yehoshua OSTROWIEC WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Donde David GRUD ROWNE WOLYN POLAND Page of Testimony
Shternberg Rivka KAMIONKA POLAND Page of Testimony
Sara GIERWIATY WILNO POLAND 1876 Page of Testimony
Gordon Jda SWIECIANY SWIECIANY WILNO POLAND 1909 Page of
Testimony
lEVIN Ida SOLY WILNO WILNO POLAND 1925 Page of Testimony
LEVIN Wolf SOLY WILNO WILNO POLAND 1891 Page of Testimony
LEVIN Shifra WILNO WILNO WILNO POLAND 1891 Page of Testimony


Kagan Shoshana SOLY WILNO WILNO POLAND 1908 Page of Testimony
Magids Yitzkhak LEBEDJA WOLKOWYSK BIALYSTOK POLAND 1902 Page of
Testimony
Mostweliszker Hinda SOLY WILNO WILNO POLAND 1909 Page of
Testimony
Lewin Ilonka SOLA CZECHOSLOVAKIA 1897 Page of Testimony
Szapira Icchak SOLY WILNO WILNO POLAND 1886 Page of Testimony
Reider Chaim KOBYLNIK POSTAWY WILNO POLAND 1905 Page of Testimony
Sidoriska Szejna SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Mostwiliszkier Lejba SOLY WILNO WILNO POLAND 1883 Page of
Testimony
Magids Jochewed SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Szmuszkiewicz Miriam BRESLAV BRASLAW WILNO POLAND 1938 Page of
Testimony
Szmuszkiewicz Brajna BRESLAV BRASLAW WILNO POLAND 1917 Page of
Testimony
Levin* Barukh SOLA WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Arocker Reuven SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Machulski Zlata SMORGONIE OSZMIANA WILNO POLAND 1924 Page of
Testimony
Machulski Sara SOLY WILNO WILNO POLAND 1876 Page of Testimony

Mostweliszker Mosche SOLY WILNO WILNO POLAND 1908 Page of
Testimony
Friedman Jeno SOLY WILNO WILNO POLAND 1872 Page of Testimony
Bande POLAND 1885 Page of Testimony
Szapira Leah SOLY WILNO WILNO POLAND 1918 Page of Testimony
Rogalski David SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Szapira Meir SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Neuman* Fishel Page of Testimony
Wolf SOLY WILNO WILNO POLAND 1891 Page of Testimony
Mostwiliszkier Malka SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Mackiewicz Khaia SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Rogalski Frumet* SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Maculski Jzak SOLY WILNO WILNO POLAND 1901 Page of Testimony
Matles Kejle GRODNO GRODNO BIALYSTOK POLAND Page of Testimony
Mostwiliszkier Hinda SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Mostrieliszkier SOLY WILNO WILNO POLAND 1902 Page of Testimony

Weinberger Herman 1875 list of deportation
Weinberger Henrik 1904 list of deportation
Weinberger Vojtech 1908 list of deportation
Mackiewicz SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Karpel Chaim Digital Page of Testimony
Karpel Sarah Digital Page of Testimony
Karpel Yisroel Digital Page of Testimony
Karpel Nathan Digital Page of Testimony
Karpel Berel Digital Page of Testimony
Karpel Yitzchok Digital Page of Testimony
Mackiewicz Avraham SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Arocker Khaia SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Ginzburg Eliyahu SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Zusmanowicz Chaja ZUPRANY OSZMIANA WILNO POLAND Page of
Testimony

Mackiewicz SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Karpel Chaim Digital Page of Testimony
Karpel Sarah Digital Page of Testimony
Karpel Yisroel Digital Page of Testimony
Karpel Nathan Digital Page of Testimony
Karpel Berel Digital Page of Testimony
Karpel Yitzchok Digital Page of Testimony
Mackiewicz Avraham SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Arocker Khaia SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Ginzburg Eliyahu SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Zusmanowicz Chaja ZUPRANY OSZMIANA WILNO POLAND Page of
Testimony
Source
Gorodyszcz Chana WILAMOWICE BIALA MALOPOLSKA KRAKOW POLAND 1910
Page of Testimony
Kwartacz Etl SMORGONIE OSZMIANA WILNO POLAND 1893 Page of
Testimony
Szafira Leal SOLY WILNO WILNO POLAND 1919 Page of Testimony
Ginzburg Abram SOLY WILNO WILNO POLAND 1922 Page of Testimony
Zhodzishski SOLY WILNO WILNO POLAND 1870 Page of Testimony
Zhodzishski Abram LEBEDEVO MOLODECZNO WILNO POLAND 1892 Page of
Testimony
Vohlner Frida SOLA 1904 Page of Testimony
Kopelowicz Chawa SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1913 Page of
Testimony
Rabinovich MINSK MINSK CITY MINSK BELORUSSIA 1903 Page of
Testimony
Roth Ruzena 1863 list of deportation
Kozlowski Sara SOLA Page of Testimony
Kozlowski Mordchaj SOLA POLAND 1906 Page of Testimony
Maculski Icchak SOLY WILNO WILNO POLAND 1906 Page of Testimony
Magids Sara SOLY WILNO WILNO POLAND 1885 Page of Testimony
Daniszewski Riwa ZODISZKI WILEJKA WILNO POLAND 1850 Page of
Testimony
Source
Zarecki Elijahu ZUPRANY OSZMIANA WILNO POLAND 1901 Page of
Testimony
Ida SOLY WILNO WILNO POLAND 1925 Page of Testimony
Maculski SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Berenstein Benjamin SOLY WILNO WILNO POLAND 1892 Page of
Testimony
Budgor Mosze WILNO WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Mackewicz Tziwja SOLA WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Arotzker Shlomo SOLA WILNO WILNO POLAND 1927 Page of Testimony
Arotzker Max SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Arotzker Chaja SOLA WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Arotzker Etel SOLA WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Zaretzki Yehuda JELKA BRATISLAVA SLOVAKIA CZECHOSLOVAKIA 1903
Page of Testimony
Kozlovski David SOLY WILNO WILNO POLAND 1937 Page of Testimony
Zaretzki Yaakov MICHALISZOK WILNO WILNO POLAND 1901 Page of
Testimony
Kozlovski Sara SOLY WILNO WILNO POLAND 1908 Page of Testimony
Zaretzki Tzipora* SOLY WILNO WILNO POLAND 1878 Page of Testimony

Rabinovich Shloma UNDECIPHERED USSR 1900 Page of Testimony
Abramowicz Fyga MOLODECZNO MOLODECZNO WILNO POLAND 1919 Page of
Testimony
Alperowicz Leja KURZENIEC WILEJKA WILNO POLAND 1894 Page of
Testimony
Arocker SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Gurewic Batia OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND 1888 Page of
Testimony
Gurewich Henie OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND 1915 Page of
Testimony
Frankfurt Hirsh DOKSZYCE GLEBOKIE WILNO POLAND 1885 Page of
Testimony
Abramovicz Bela SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Gurewich Moshe OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND 1918 Page of
Testimony
Matzkevitz Rakhel* 1900 Page of Testimony
Ginzburg Baruch SOLY WILNO WILNO POLAND 1910 Page of Testimony
Szapira Meir SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Zarecki POLAND 1887 Page of Testimony
Mandelbaum Jak 1890 list of deportation from France
Wajcman Aron list of deportation from France
Source
Mielnik Aron SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND 1897 Page of Testimony
Zarecki Jakub MICHALISZKI WILNO WILNO POLAND 1901 Page of
Testimony
Szapira Rakhel SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Frankfurt Hirsz DOKSZYCE GLEBOKIE WILNO POLAND 1883 Page of
Testimony
Matzkevich Tzvia SOLA WILNO WILNO POLAND 1916 Page of Testimony
Koblentz Moisei VILNIUS WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Melnik Aron SMORGONIE OSZMIANA WILNO POLAND 1895 Page of
Testimony
Cheretenko Iosif POLONNOYE POLONNOYE KAMENETS PODOLSKI UKRAINE
1924 Page of Testimony
Zosman Malka SOLA WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Ginzburg Ytzkhak POLAND 1924 Page of Testimony
Abramowicz Israel SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Abram SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Liba SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Koblintz Moishe WILNO WILNO WILNO POLAND 1885 Page of Testimony
Abramowicz Wolf SOLY WILNO WILNO POLAND 1913 Page of Testimony

Mechanicky Brajna OSHMIANY OSZMIANA WILNO POLAND 1905 Page of
Testimony
Frankfurt Hirsz DOKSZYCE GLEBOKIE WILNO POLAND 1883 Page of
Testimony
Frankfurt LIDA LIDA NOWOGRODEK POLAND 1904 Page of Testimony
Frankfurt Rikla DOKSZYCE GLEBOKIE WILNO POLAND 1884 Page of
Testimony
Zablocki Reuwen OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND 1900 Page of
Testimony
Zablocki Batia OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND 1900 Page of
Testimony
Czuchman Szalom DOKSZYCE GLEBOKIE WILNO POLAND 1909 Page of
Testimony

Ginzburg Eliyahu SOLY WILNO WILNO POLAND 1889 Page of Testimony
Rabinovitz Moshe SOLY WILNO WILNO POLAND 1915 Page of Testimony
Ginzburg Chaja SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Sidoryska Perka SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Kagan Arje SOLY WILNO WILNO POLAND 1905 Page of Testimony
Magids Michel SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Kozlowska Sara SOLY WILNO WILNO POLAND 1908 Page of Testimony
Karpel Masza SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Karpel Alter SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Szapira Pinkhas SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Schapira Bela SOLY WILNO WILNO POLAND 1886 Page of Testimony
Szejniuk Josef DOLHINOW WILEJKA WILNO POLAND 1900 Page of
Testimony
Mastwilisker Masha SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Maculska Chiena SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Matzkevitz Tzvia SOLY WILNO WILNO POLAND 1917 Page of Testimony

Finger Mnasze SOLY WILNO WILNO POLAND 1902 Page of Testimony
Budgor Josef SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Budgor Rubin SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Budgor Nochum SOLY WILNO WILNO POLAND 1910 Page of Testimony
Bernstein Riwka SOLY WILNO WILNO POLAND 1898 Page of Testimony
Karpel Israel SOLY WILNO WILNO POLAND 1909 Page of Testimony
Deul Abram OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND 1893 Page of Testimony
Goldstein Israel 1925 Page of Testimony
Magids Eliahu SOLY WILNO WILNO POLAND 1800 Page of Testimony
Abramowicz Grunia SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Szapiro Jehoszua OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND 1875 Page of
Testimony
Koslowski Mordechai SOLY WILNO WILNO POLAND 1910 Page of
Testimony
Oliansky Yitzhak OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND 1913 Page of
Testimony
Oliansky Ruchel OSZMIANA OSZMIANA WILNO POLAND 1913 Page of
Testimony
Ginzburg Chaya SOLY WILNO WILNO POLAND 1889 Page of Testimony

Abramowicz Leja SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowitz Mosze SOLY WILNO WILNO POLAND 1884 Page of Testimony
Abramowicz Moshe SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Raizel SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Sheine SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Sara SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Sara MOLODECZNO MOLODECZNO WILNO POLAND 1906 Page of
Testimony
Alper Batia SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Alper Geula SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Alper Szloma SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Alperowicz Zalman KURZENIEC WILEJKA WILNO POLAND 1892 Page of
Testimony
Arotzker Etel SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Mastwilisker Malka SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Matzkevitz Avraham SOLY WILNO WILNO POLAND 1900 Page of Testimony

Machulski Yitzkhak SOLY WILNO WILNO POLAND 1914 Page of Testimony
Maculska Sara SOLY WILNO WILNO POLAND 1866 Page of Testimony
Melzer Jacob SOLY WILNO WILNO POLAND 1914 Page of Testimony
Berlin Batia SOLY WILNO WILNO POLAND 1920 Page of Testimony
Arotzker Khaia SOLY WILNO WILNO POLAND 1907 Page of Testimony
Kwartacz Chackel SMORGON OSZMIANA WILNO POLAND Page of Testimony
Shmushkovich Braina POLAND 1918 Page of Testimony
Abramovic Abram SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Beril SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Batia MOLODECZNO MOLODECZNO WILNO POLAND 1904 Page of
Testimony
Abramowicz Berko SOLY WILNO WILNO POLAND 1905 Page of Testimony
Abramowicz Chana SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Chana SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Abramowicz Yeshaiahu MOLODECZNO MOLODECZNO WILNO POLAND 1917
Page of Testimony
Abramowicz Yeshaiahu SOLY WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Kagan Shoshana --
Shoshana Kagan was born in Soly, Poland in 1908 to Moshe and Khana.
She was a housewife and married to Arie and had two sons who perished
with her. Prior to WWII she lived in Soly, Poland. During the war was
in Soly, Poland. Shoshana died in Ponary, Poland. This information is
based on a Page of Testimony submitted on 18/06/1956 by her brother;
Aharon Avramovitz in Hedera, Israel. ...
-----------------------------------------
Magids Yitzkhak -
Yitzkhak Magids was born in Soly, Poland in 1902 to Khana. He was a
grocer and married to Malka. Prior to WWII he lived in Soly , Poland.
Yitzkhak died in Lebedjeva, Poland. This information is based on a
Page of Testimony submitted on 03/06/1955 by his brother Yosef magids
in Zichron Yaakov ---------------------------------------------
Magids Jochewed -
Jochewed Magids was born in Soly, Poland to Yaakov and Khana. She
was a housewife and married to Mikhael. Prior to WWII she lived in
Soly, Poland. During the war was in Soly, Poland. Jochewed died in
Ponary, Poland at the age of 48. This information is based on a Page
of Testimony submitted on 18/12/1985 by her daughter Sara Pozner in
Zichron Yaakov

---------------------------------
Szapira Icchak -
Icchak Szapira was born in Soly, Poland in 1886 to Gedalia. He was a
tailor and married to Bela. Prior to WWII he lived in Soly, Poland.
During the war was in Soly, Poland. Icchak died in 1943 in Ponary,
Poland. This information is based on a Page of Testimony submitted on
01/08/1956 by his son Shraga Shapira in Kiryat Yam. ...
----------------------------------------
Mostwiliszkier Lejba -
Lejba Mostwiliszkier was born in Soly, Poland in 1883 to Shraga. He
was a merchant and married to Malka nee Shapira. Prior to WWII he
lived in Soly, Poland. During the war was in Soly, Poland. Lejba died
in Ponary, Poland. This information is based on a Page of Testimony
submitted on 18/06/1956 by his nephew Aharon Avramovitz in Hedera,
Israel.
---------------------------------

Mostweliszker Hinda ---
Hinda Mostweliszker was born in Soly, Poland in 1909 to Yitzkhak and
Bela. She was a housewife and married to Moshe. Prior to WWII she
lived in Soly, Poland. During the war was in Soly, Poland. Hinda died
in 1943 in Ponary, Poland. This information is based on a Page of
Testimony submitted on 01/08/1956 by her brother Shraga Shapira in
Kiryat Yam. ...
-------------------------------------------------------
Reider Chaim ----
Chaim Reider was born in Soly, Poland in 1905. He was a merchant and
married. Prior to WWII he lived in Kobylnik, Poland. Chaim died in
1941 in Kobylnik, Poland. This information is based on a Page of
Testimony submitted on 01/12/1957 by his relative. Miryam Pialko in
Kfar Saba ( daughter of his in law)
-------------------------------------
Sidoriski Simkha ----
Simkha Sidoriski was born in Sol, Poland in 1935 to Avraham and
Sheina. He was a pupil and single. Prior to WWII he lived in Sol,
Poland. During the war was in Sol, Poland. Simkha died in 1942 in
Ponary, Poland at the age of 6. This information is based on a Page of
Testimony submitted on 03/05/1999 by his cousin Ella Shek from Bat
Yam, a Shoah survivor --------------------------------------------

Sidoriska Szejna -
Szejna Sidoriska was born in Soly, Poland to Avraham and Sara. She
was a baker and married. Prior to WWII she lived in Soly, Poland.
During the war was in Soly, Poland. Szejna died in 1945 in Ponary,
Poland at the age of 43. This information is based on a Page of
Testimony submitted on 05/07/1956 by her brother-in-law, (sister of
his wife) ; Yaakov Levin in Kfar
Chasidim.------------------------------------------
Ginzburg Chaja --
Chaja Ginzburg nee Ginzburg was born in Soly, Poland. She was
married to Eliahu. Prior to WWII she lived in Soly, Poland. During the
war was in Wilna. Chaja died in the Shoah. This information is based
on a Page of Testimony submitted on 28/12/1980 by her daughter Sonia
Elishevitz kibbutz Dafna. ----------------------------------------
. Ginzburg Eliyahu -
Eliyahu Ginzburg was born in Zuprany, Poland to Avraham and Miriam.
He was married to Khaia. Prior to WWII he lived in Soly, Poland.
During the war was in Charkow, . Eliyahu died in Charkow,at the age of
53. This information is based on a Page of Testimony submitted on
28/12/1980 by his daughter; Sonia Elishevitz kibbutz Dafna.
-------------------------
\

Szmuszkiewicz Brajna --
Brajna Szmuszkiewicz nee Ginzburg was born in Soly, Poland in 1917
to Eliahu and Khaia. She was married to Shimon. Prior to WWII she
lived in Breslav, Poland. During the war was in Breslav, Poland.
Brajna died in the Shoah. This information is based on a Page of
Testimony submitted on 28/12/1980 by her sister Sonia Elishevitz
kibbutz Dafna.
-----------------------
Szmuszkiewicz Miriam -
Miriam Szmuszkiewicz was born in Soly, Poland in 1938 to Shimon and
Breina. She was single. Prior to WWII she lived in Breslav, Poland.
During the war was in Breslav, Poland. Miriam died in the Shoah. This
information is based on a Page of Testimony submitted on 28/12/1980 by
her aunt Sonia Elishevitz kibbutz Dafna.---------------------
Levin* Barukh -
Barukh Levin was born in Sol, Poland to Shifra. He was a child
Prior to WWII he lived in Sola, Poland. During the war was in Sola,
Poland. Barukh died in the Shoah at the age of 16. This information is
based on a Page of Testimony submitted on 30/04/1999 by his cousin;
Rachel Shternberg ( nee Levin) in Kiryat Motzkin., a Shoah survivor
-----------------------------------------------
Wolf Levin-
Wolf Levin was born in Ostrowiec, Poland in 1891 to Tzvi. He was
married to Shifra. Prior to WWII he lived in Soly, Poland. During the
war was in Soly, Poland. Wolf died in 1943 in Wilno, Poland. This
information is based on a Page of Testimony submitted on 02/09/1956 by
his niece Rachel Shternberg ( nee Levin) in Kiryat Motzkin., a Shoah
survivor
----------------------------------------------------------------
Shifra Levin-
Shifra was born in Poland in 1891. She was a housewife and married
to Volf. Prior to WWII she lived in Wilno, Poland. During the war was
in Wilno, Poland. Shifra died in 1943 in Wilno, Poland. This
information is based on a Page of Testimony submitted on 02/09/1956 by
her niece ----------------------------------------

Arocker Reuven -
Reuven Arocker was born in Smargon, Poland to Max and Khaia. He was
a pupil. Prior to WWII he lived in Soly, Poland. During the war was in
Soly, Poland. Reuven died in Soly, Poland at the age of 18. This
information is based on a Page of Testimony submitted on 12/11/1956 by
his relative Rodner Liba in Kiryat Chaim----------------------------
Machulski Zlata ----
Zlata Machulski was born in Soly, Poland in 1924 to Khaia. She was a
pupil. Prior to WWII she lived in Smorgonie, Poland. During the war
was in Smorgonie, Poland. Zlata died in 1942 in Ponary, Poland at the
age of 17. This information is based on a Page of Testimony submitted
on 02/05/1999 by her cousin, a Shoah survivor Ella Shak ( nee Kvartez)
in bat Yam--------------------------------

Machulski Sara --
Sara Machulski was born in Soly, Poland in 1876. She was a housewife
and a widow of Avraham. Prior to WWII she lived in Soly, Poland.
During the war was in Soly, Poland. Sara died in 1942 in Ponary,
Poland at the age of 65. This information is based on a Page of
Testimony submitted on 09/05/1999 by her granddaughter Ella Shak ( nee
Kvartez) in bat Yam


Mostweliszker Mosche
Mosche Mostweliszker was born in Soly, Poland in 1908 to Arie and
Malka. He was a forester and married to Hinda nee Shapira. Prior to
WWII he lived in Soly, Poland. During the war was in Soly, Poland.
Mosche died in 1941 in Soly, Poland. This information is based on a
Page of Testimony submitted on 01/08/1956 by his brother-in-law ;
Shapira shraga in Kiryat yam
Szapira Leah
Leah Szapira was born in Soly, Poland in 1918 to Yitzkhak and Bela.
She was a bakery worker and single. Prior to WWII she lived in Soly,
Poland. During the war was in Soly, Poland. Leah died in 1943 in
Ponary. This information is based on a Page of Testimony submitted on
01/08/1956 by her brother. ; Shapira shraga in Kiryat yam
More Details...
Szapira Meir
Meir Szapira was born in Soly, Poland to Khaia. He was a merchant.
Prior to WWII he lived in Soly, Poland. During the war was in Soly,
Poland. Meir died in Soly, Poland at the age of 62. This information
is based on a Page of Testimony submitted on 12/11/1956 by his
relative Liba Rudner Kiryat Chaim

Rogalski David
David Rogalski was born in Soly, Poland to Aharon. He was a pupil
and single. Prior to WWII he lived in Soly, Poland. During the war was
in Soly, Poland. David died in Soly, Poland at the age of 18. This
information is based on a Page of Testimony submitted by his relative
Yehoshua Mizkovitz, Kiryat Chaim
Mackiewicz Khaia
Khaia Mackiewicz was born in Soly, Poland. She was a housewife and
married to Efraim. Prior to WWII she lived in Soly, Poland. During the
war was in Soly, Poland. Khaia died in Soly, Poland at the age of 40.
This information is based on a Page of Testimony submitted by her
relative Mackiewicz Yehoshua Kiryat Chaim
Mostwiliszkier Malka
Malka Mostwiliszkier. She was a housewife and married to Yehuda.
Prior to WWII she lived in Soly, Poland. During the war was in Soly,
Poland. Malka died in Ponary, Poland. This information is based on a
Page of Testimony submitted on 18/06/1956 by her nephew/ Son of sister
Avramovitz

 

Neuman* Fishel
Fishel Neuman was born in Sola, Poland to Moshe. He was married to
Bela. Fishel died in the Shoah. This information is based on a Page of
Testimony submitted on 14/03/1957 by his relative

 

Bande
Leizer Bande was born in Sola, Poland in 1885 to Wolf and Chaie. He
was a ritual slaughterer and married and had 7 children. During the
war was in Borislow, Poland. He died in Borislow, Poland. This
information is based on a Page of Testimony submitted on 11/05/1954 by
his acquaintance Motalis Hilmer from Brazil.

- FOR THE REST GO TO THE SITE OF YAD VASHEM
http://www.yadvashem.org/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_9E