Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Rokiskis - Jewish Refugees in Tashkent
Return to Rokiskis Home Page
Click on Photos to Enlarge

#rok_tash-1:

Kaval Khaikel' Merovich born 1907 M LitSSR Rakishki a Jewish Refugee in Tashkent

#rok_tash-2:

Kliukos Shmulis Zalmanovich born 1912 M LitSSR Rakishki a Jewish Refugee in Tashkent

#rok_tash-3:

Krukos Khaia Natal'yevna born 1921 F LitSSR Rakishki a Jewish Refugee in Tashkent

#rok_tash-4:

Krukos Natalis Berkovich born 1877 M LitSSR Rakishki a Jewish Refugee in Tashkent

#rok_tash-5:

Krukos Rano-Anis Borkho born 1886 F LitSSR Rakishks a Jewish Refugee in Tashkent

#rok_tash-6:

Rif Surra Moiseyevna born 1876 F LitSSR Rakishik a Jewish Refugee in Tashkent

#rok_tash-7:

Smushkevich Bella Vladimirovna 1914 F Rakishkii
a Jewish Refugee in Tashkent

#rok_tash-8:

Smushkevich Grigorii Vladimirovich 1918 M Rakishkii
a Jewish Refugee in Tashkent

#rok_tash-9:

Smushkevich Shiva Bentsionovna 1872 F Rakishnii
a Jewish Refugee in Tashkent

#rok_tash-10:
#rok_tash-11:
#rok_tash-12:

#rok_tash-13:

#rok_tash-14:
#rok_tash-15:
#rok_tash-16: