eilatgordinlevitan.com
Brudner Family
Click on Photos to Enlarge
#brdnr-1
#brdnr-2
#brdnr-3
#brdnr-4
#brdnr-5
#brdnr-6
#brdnr-7
#brdnr-8
#brdnr-9
#brdnr-10
#brdnr-11
#brdnr-12
#brdnr-13
#brdnr-14
Brudner
Brudner

#brdnr-15

Gindamina Brudner
(1903 - 1944)

#brdnr-16

Solomon Brudner  (1903 - d.)
Husband of Gindamina Brudner
 Father of Sonya Yalovitser and Genya Brudner

Brudner
Brudner

#brdnr-17

Genya Brudner  (1929 - 1944)
Daughter of Solomon Brudner and Gindamina Brudner
 Sister of Sonya Yalovitser

#brdnr-18

Solomon Brudner son of Sara Gitliz
Husband of Luba Brudner
Father of Simon Brudner; Sofa Brudner and Zina Brudner
Brother of Fania Brudner and Sima Gitliz

Brudner

#brdnr-19

Gregory Brudner  (1914 - 2000)
Son of Lipa Brudner and Sarra Brudner
 Husband of Soniya Brudner (Brzhustovskaya)
 Father of Vladimir Brudner and Leonid Brudner
 Brother of Itzhak Brudner; Sonya Brudner(Tolkachova); Roza Brudner(Sterninson); Czenya Brudner (Morduhovich); and Osya Brudner

#brdnr-20
#brdnr-21
#brdnr-22